• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We beschikken niet over bijzondere deskundigheid bij de technische gedachtewisselingen over de verdediging en de bevordering van de menselijke arbeid, maar we staan toch volstrekt niet vreemd tegenover die grote zaak van de arbeid, die uw reden van bestaan is en waaraan u alle krachten wijdt.

De Bijbel en de arbeid van de mens

Vanaf de eerste bladzijde laat de Bijbel - wij staan voor de boodschap daarvan - de schepping zien als voortgekomen uit het werk van de Schepper Vgl. Gen. 2, 2 en overgedragen aan de arbeid van het schepsel; de verstandige inzet van het schepsel moet haar ten nutte maken, haar ten eigen dienste om zo te zeggen voltooien door de schepping te vermenselijken. Vgl. Gen. 1, 29 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 22 De arbeid is dan ook volgens de goddelijke gedachten de normale activiteit van de mens Vgl. Ps. 104, 23 Vgl. Eccl. 7, 15 en het zich verheugen over en het genieten van de vruchten van de arbeid een gave van God Vgl. Pred. 5, 18 , omdat ieder heel vanzelfsprekend vergelding krijgt naar zijn daden. Vgl. Ps. 62, 13 Vgl. Ps. 128, 2 Vgl. Mt. 16, 27 Vgl. 1 Kor. 15, 58 Vgl. 2 Tess. 3, 10

Christus en de waardigheid van de arbeid

Door al die bladzijden van de Bijbel wordt het duidelijk, dat de arbeid een fundamenteel gegeven van de menselijke bestaanssituatie is, zelfs zozeer, dat de Zoon van God, als Hij één van ons is geworden Vgl. Joh. 1, 14 , tevens ook werker is geworden, die in zijn omgeving heel natuurlijk wordt aangeduid met het beroep van zijn familie: Jezus staat bekend als 'de zoon van de timmerman' (Mt. 13, 55). De arbeid van de mens verwierf daardoor de hoogste adeldom die men zich zou kunnen indenken en u heeft in het centrum van uw organisatie daaraan de ereplaats willen geven door dat prachtige fresco van Maurice Denis, gewijd aan de waardigheid van de arbeid, waarop de Christus de blijde boodschap aan de werkmensen die hem omringen, brengt, de werkers die ook kinderen van God zijn en allen broeders van elkaar.

De pioniers van de ·sociale rechtvaardigheid

Het ligt niet op onze weg om de geschiedenis op te halen die het ontstaan en de consolidering van uw organisatie te zien heeft gegeven. Niettemin kunnen we in dit gastvrije land niet stilzwijgend voorbijgaan aan het werk van pioniers als mgr Mermillod en het vakverbond van Freiburg, het bewonderenswaardige voorbeeld van de protestantse industrieel Daniël'Le Grand en het vruchtbare initiatief van de katholieke Gaspard Decurtins, waardoor de eerste kiem werd gelegd voor een internationale arbeidsconferentie. Evenmin zouden wij, mijne heren, kunnen vergeten, dat uw eerste directeur zich gedrongen voelde om bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de encycliek van Leo XIII over de arbeidsvoorwaarden hulde te brengen aan de 'vasthoudende voorvechters voor sociale rechtvaardigheid, onder anderen degenen die zich beroepen op de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
'. geciteerd door A. Le Roy, Catholicisme social et Organisation Internationale du Travail, Parijs, Spes, 1937, blz. 16 En toen de functionarissen van het internationale centrum voor de arbeid de balans opmaakten van 'tien jaar Internationale Arbeidsorganisatie', aarzelden zij niet om te erkennen: 'De grote beweging die in de schoot van de Katholieke Kerk uitging van de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
heeft de vruchtbaarheid daarvan bewezen'. Dix Ans d'Organisation Internationale du Travail, Genève, B.I.T., 1931, blz. 461

Van Rerum novarum naar Populorum progressio

Sindsdien is de sympathie van de Kerk voor uw organisatie én voor de wereld van de arbeid onophoudelijk gebleken en zeer bijzonder in de encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
van Pius XI Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 24, in de toespraak van Pius XII tot de raad van bestuur van het internationale centrum voor de arbeid Paus Pius XII, Toespraak, Tot de raad van het internationale centrum voor de arbeid (19 nov 1954), in de encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
van Johannes XXIII, waarin hij zijn 'gevoelens van waardering voor de Internationale Arbeidsorganisatie' tot uitdrukking brengt, met name ' ... voor haar doelmatige en waardevolle bijdrage om, volgens de beginselen van rechtvaardigheid en menselijkheid, overal ter wereld een sociaal-economische orde op te bouwen, waarin ook de wettige rechten van de arbeiders erkend en beschermd worden'. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 103 Wijzelf hadden het genoegen om aan het einde van het Vaticaans Oecumenisch Concilie de pastorale constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
opgesteld door de bisschoppen van heel de wereld, te promulgeren. De Kerk bevestigt daarin opnieuw de waarde van de 'grootse onderneming van de individuele en gezamenlijke activiteiten van de mensen' evenals het grotere belang van de arbeid van mensen boven 'de andere elementen van het economisch leven, want die hebben slechts instrumentele waarde', met de onverbiddelijke rechten en de verplichtingen waarop een dergelijk beginsel aanspraak maakt. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 34.67-68 Onze encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
tenslotte wendden wij aan om tot het besef te brengen,dat het sociale vraagstuk een wereld-omvattende zaak is geworden', met de gevolgtrekkingen die daaraan vastzitten voor de volwaardige en gemeenschappelijke ontwikkeling van de volkeren, de ontwikkeling die 'de nieuwe naam voor de vrede'. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 3.76

Waarnemer en vriend van de Internationale Arbeidsorganisatie en van de andere instellingen te Genève

Hiermee geven we te kennen; wij zijn aandachtige waarnemers van het werk dat u hier verzet, meer dan dat, wij zijn vurige bewonderaars van de activiteit die u ontplooit, ook medewerkers, die zich gelukkig prijzen te zijn uitgenodigd om met u het bestaan, de rol, de resultaten en de verdiensten van deze instelling ten dienste van heel de wereld te vieren en dit te doen als vrienden. En in deze plechtige ogenblikken mogen we niet voorbijgaan aan de andere internationale instellingen die in Genève hun zetel hebben, om te beginnen het Internationale Rode Kruis, allemaal verdienstelijke en zeer prijzenswaardige instellingen, waartoe wij onze eerbiedige begroeting en vurige wensen gaarne uitstrekken,

Uit naam van een edel ideäáÎ heeft u de tijd en de beproevingen getrotseerd

Voor ons die deel uitmaken van een organisatie die sedert tweeduizend jaar aan het slijtageproces van de tijd heeft weerstaan, vormen die vijftig jaren van ononderbroken toewijding aan de Internationale Arbeidsorganisatie de bron voor vruchtbare overwegingen. Iedereen weet, dat een dergelijke duurzaamheid in de geschiedenis van onze eeuw een echt zeldzaam gegeven is. De noodlottige onbestendigheid van de menselijke zaken, die de versnelling van de moderne beschaving nog tastbaarder en verterender heeft gemaakt, heeft uw instelling niet aan het wankelen gebracht; aan het ideaal van uw organisatie willen we hulde brengen: 'een wereld-omvattende vrede, een duurzame vrede, gegrondvest op sociale rechtvaardigheid'. Constitutie van de Internationale Arbeidsorganisatie, 1968, inleiding, blz. 5 De beproeving, voortvloeiend uit het feit van de verdwijning van de Volkerenbond, waarmee zij organisatorisch was verbonden, en ook uit het feit van de geboorte van de Verenigde Naties in een ander werelddeel, heeft er helemaal niet toe geleid, dat zij geen reden van bestaan meer had, maar heeft haar integendeel in de gelegenheid gesteld om met de beroemde verklaring van Philadelphia - al 25 jaar geleden - die bestaansgronden te bevestigen en nader uit te werken door deze redenen van bestaan op een dieper niveau van de werkelijkheid van de vooruitgang van de maatschappij te leggen. 'Alle menselijke wezens, van welk ras, geloof of sekse ook, hebben het recht om hun materiële vooruitgang en geestelijke ontwikkeling na te streven in vrijheid en waardigheid, in economische zekerheid en met gelijke kansen'. Constitutie van de Internationale Arbeidsorganisatie, 1968, inleiding, art. 2, blz. 24

Hulde aan de mensen en het werk

Van ganser harte verheugen we ons met u over de vitaliteit van uw vijftigjarige maar altijd jeugdige instelling, in 1919 ontstaan mét het Vredesverdrag van Versailles. Wie zal het werk, de vermoeienissen, vruchtbare inspanningen van de vele moedige beslissingen beschrijven, de beslissingen die "alle werknemers ten goede kwamen en zelfs het leven van de mensheid, de beslissingen van al degenen die zeer verdienstelijk en met veel talent hun krachten aan haar wijdden? We kunnen het onmogelijk nalaten om de naam van de eerste directeur, Albert Thomas, en die van zijn huidige opvolger, David Morse, te vermelden. We kunnen evenmin stilzwijgend voorbijgaan aan het feit, dat er op hun verzoek en bijna vanaf het begin altijd een priester is geweest te midden van degenen die deze buitengewone instelling in het leven hebben geroepen, hebben opgebouwd, in stand hebben gehouden en hebben gediend. We zijn vol erkentelijkheid jegens allen voor hetgeen zij tot stand hebben gebracht en wij spreken de wens uit, dat zij voorspoedig haar even ingewikkelde als moeilijke, maar waarachtig providentiële zending voortzet ten bate van het grootst mogelijke welzijn van de hedendaagse maatschappij.

Document

Naam: TOT DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
Genève (Zwitserland)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 juni 1969
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam