• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nog een andere tweevoudige buitengewone vrucht mogen en moeten we uit dit grote offer verzamelen. Ons hart treurt bij de gedachte aan de vloedgolf van misdaden, die, zoals we zeiden, tengevolge van het miskennen en verachten van God heel de wereld overstroomt. Ja het schijnt, dat het mensdom voor een groot gedeelte bezig is de toorn des hemels over zich af te roepen; trouwens, het gewas zelf van slechtheden, dat op het veld staat, draagt in zich de spoedige voltrekking ener gerechte straf. Men moet dus bij de gelovigen ook een heilige wedijver opwekken om hun best te doen God; de Straffer van het kwaad, te verzoenen, en voor onze rampspoedige eeuw Zijn tijdige hulp te verwerven. Laten ze echter inzien, dat men dat tweevoudige doel vooral door middel van dit offer moet trachten te bereiken. Want alleen maar door de kracht van Christus' dood kunnen de mensen de eisen der goddelijke gerechtigheid genoeg en meer dan genoeg voldoen en in overvloed de weldaden der goddelijke goedertierenheid verkrijgen. Welnu, juist deze kracht hetzij om te verzoenen hetzij om te verkrijgen wilde Christus in de Eucharistie onverminderd laten voortbestaan; deze is immers niet een lege en loutere herinnering aan Zijn dood, maar een werkelijke en bewonderenswaardige, hoewel onbloedige en mystieke vernieuwing ervan.

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam