• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Welnu, dit leven, waarover we spreken, heeft een sprekende gelijkenis met het natuurlijk leven van de mens. Gelijk dus dit laatste door spijs gevoed wordt en zijn kracht behoudt, zo moet ook het eerste door zijn eigen spijs onderhouden en vermeerderd worden. In dit verband past het er aan te herinneren, op welke tijd en op welke wijze Christus de mensen er toe bewogen en gebracht heeft, het levende brood, dat Hij voornemens was te geven, op passende en waardige wijze te ontvangen. Toen nl. de faam van het wonder, dat Hij door de vermenigvuldiging der broden om het volk te verzadigen bij het meer van Tiberias verricht had, zich verbreidde, kwamen aanstonds velen naar Hem toestromen, in de hoop, dat hun wellicht eenzelfde weldaad te beurt zou vallen. Nu greep Jezus de gelegenheid aan, en zoals Hij eens bij de Samaritaanse vrouw, uitgaande van het water van de put, de dorst had opgewekt naar "het water dat springt ten eeuwigen leven" (Joh. 4, 14), zo heft Hij nu de gedachte der begerende menigte omhoog om met nog groter begerigheid te verlangen naar een ander brood, "dat blijft ten eeuwigen Leven". (Joh. 6, 27) Maar dit brood, zo gaat Jezus waarschuwend voort, is niet dat manna uit de hemel, dat uw vaderen bij hun tocht door de woestijn ten dienste stond; en ook niet dat brood, dat gijzelf nog kort geleden vol verbazing van Mij ontvangen hebt, maar Ik zelf ben dat brood: "Ik ben het brood des levens." (Joh. 6, 48) Van deze waarheid tracht Hij hen nog meer te overtuigen zowel door aanlokking als door bevel: "Zo iemand eet van dit brood, zal hij in eeuwigheid leven. En het brood, dat Ik zal geven, is Mijn vlees voor het leven der wereld." (Joh. 6, 51) Van de ernst van het bevel overtuigt Hij hen op de volgende wijze: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en Zijn bloed niet drinkt, dan hebt gij het leven niet in u." (Joh. 6, 54)

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam