• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Bisschoppen zijn er zich van bewust dat zij gesteld zijn voor een bijzonder moeilijk vraagstuk, namelijk dat van het samengaan van de uitoefening van hun eigen verantwoordelijkheid binnen hun eigen Bisdom, en het uitvoeren van richtlijnen van de Bisschoppenconferentie of van de meerderheid van de leden daarvan.

Leerstellig beschouwd is de Bisschoppenconferentie ëen vergadering waarin de Bisschoppen van een bepaald land gezamenlijk hun pastorale taak uitoefenen" 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 38. "munus suum pastorale coniunctim exercent". Praktisch gezien kunnen "groeperingen van Bisschoppen veelvoudig en vruchtbaar werk leveren om de collegiale geest tot concrete toepassing te brengen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 Dat is in het bijzonder waar voor Nederland, dat zeer dicht bevolkt is, en dat heden ten dage tot een eenheid uitgroeit door nieuwe factoren als bijvoorbeeld de urbanisatie, de interne migratie en de massa-media. De Bisschoppenconferentie zal binnen dat geheel een waardevol instrument zijn om te komen tot een "geheiligde bundeling van krachten tot nut van het gemeenschappelijk welzijn van de betrokken Kerken." 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 37 De aard van de verplichting voor iedere Bisschop in dit verband is verwoord in het Congregatie voor de Bisschoppen
Ecclesiae imago
Directorium voor het herdersambt van de bisschoppen (22 februari 1973)
:

 1. "De beslissingen, welke door de Bisschoppenconferentie wettig werden genomen en door de Apostolische Stoel bevestigd, gelden als wetten van het hoogste kerkelijk gezag. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 38. 4 De Bisschop neemt deze met respect en geest van geloof aan, en legt ze ten uitvoer, ook al was hij te voren een andere mening toegedaan of bezorgt het hem enige last, en hij ziet op de uitvoering in zijn Bisdom toe.
 2. De overige beslissingen en regels van de Conferentie zijn juridisch niet verplichtend. Deze neemt de Bisschop gewoonlijk over, om wille van de éénheid en liefde ten aanzien van zijn broeders, tenzij er zware redenen tegenover staan, welke hij voor God overweegt. Deze beslissingen en regels kondigt hij zelf, in eigen naam en met eigen gezag in zijn Bisdom af, omdat de Conferentie niet de bevoegdheid bezit bindend de volmacht te omschrijven waarmee elke Bisschop persoonlijk in naam van Christus optreedt Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 27 ". Congregatie voor de Bisschoppen
  Ecclesiae imago
  Directorium voor het herdersambt van de bisschoppen (22 februari 1973)
  1. De Bisschoppen zullen alles in het werk stellen opdat de "Communio" tussen hen, zowel affectief als effectief, zich kan verdiepen van dag tot dag en om te verhinderen dat men hen zal beschouwen als onderling verdeeld. Met het oog daarop nemen zij zich voor:
   1. om gelegenheden te zoeken voor gemeenschappelijk gebed en gemeenschappelijke vieringen,
   2. om elkaar behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van de besluiten van deze Synode,
   3. om regelmatig gedachtewisselingen te houden ten einde ideeën, initiatieven en personen te leren kennen, opdat allen daar voordeel van zullen hebben voor hun eigen pastorale taak en dat er gemeenschappelijke schikkingen kunnen getroffen worden met een betere kennis van zaken,
   4. om zich te onthouden van verklaringen die schade kunnen berokkenen aan een mede-Bisschop,
   5. om in aangelegenheden die meer delicaat zijn en die van nationaal of internationaal belang zijn, met zorg de procedures te respecteren die ontleend zijn aan het Congregatie voor de Bisschoppen
    Ecclesiae imago
    Directorium voor het herdersambt van de bisschoppen (22 februari 1973)
    Congregatie voor de Bisschoppen, Directorium voor het herdersambt van de bisschoppen, Ecclesiae imago (22 feb 1973), 212. a en b.

Document

Naam: BESLUITEN BIJZONDERE SYNODE VAN BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Paus, Curie en Nederlandse Bisschoppen
Datum: 31 januari 1980
Copyrights: © 1980, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam