• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik heb als thema voor jullie vijftiende Wereldjongerendag de kernachtige woorden gekozen waarmee de heilige apostel Johannes het diepe mysterie beschrijft van God die mens werd: "Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond" (Joh. 1, 14). Wat het christelijk geloof onderscheidt van alle andere religies is de zekerheid dat de man Jezus van Nazareth Gods Zoon is - het vleesgeworden Woord, de tweede persoon van de Drie-eenheid - die in de wereld is gekomen. "Dat is de vreugdevolle overtuiging van de kerk vanaf haar begin, wanneer zij 'het grote mysterie van de vroomheid' bezingt: 'Hij is geopenbaard in het vlees'" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 463 God de onzichtbare leeft en is aanwezig in de persoon van Jezus, Zoon van Maria, de 'Theotokos', moeder van God. Jezus van Nazaret is God met ons, 'Emmanuel': wie Hem kent kent God, wie Hem ziet ziet God, wie Hem volgt volgt God, wie zich met Hem verenigt is met God verenigd. Vgl. Joh. 12, 44-50 In Jezus, geboren te Bethlehem, neemt God de menselijke staat aan, maakt zich zo toegankelijk en sluit een verbond met de mens.

Aan de vooravond van het millennium doe ik weer een dringend beroep op jullie de deuren wijd open te zetten naar Christus die "aan diegenen die Hem toch opnamen het vermogen gegeven heeft om kinderen te worden van God" (Joh. 1, 12). Jezus Christus ontvangen betekent van de Vader de opdracht aannemen te leven, door Hem en onze broeders en zusters lief te hebben en zich met iedereen zonder onderscheid solidair te tonen; het betekent geloven dat in de geschiedenis van de mensheid, ook al wordt die gekenmerkt door kwaad en lijden, het laatste woord toekomt aan het leven en de liefde, omdat God onder ons is komen wonen en wij dus mogen wonen in Hem. Door zijn menswording werd Christus arm om ons met zijn armoede rijk te maken en schonk Hij ons verlossing, die bovenal de vrucht is van het bloed dat aan het Kruis vergoten werd Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 517 . Op Calvarië "heeft Hij onze smarten gedragen ... Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid" (Jes. 53, 4-5). Het allerhoogste offer van zijn leven, vrijwillig gegeven voor onze redding, is het bewijs van Gods oneindige liefde voor ons. De heilige apostel Johannes schrijft: "Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit" (Joh. 3, 16). Hij heeft Hem gezonden om in elk opzicht, met uitzondering van de zonde, te delen in ons menselijk bestaan; God 'gaf' Hem totaal aan de mensen, ondanks hun halsstarrige en moordlustige verwerping Vgl. Mt. 21, 33-39 , om door zijn dood verzoening te verkrijgen. "De God van de schepping doet zich kennen als de God van de verlossing, als de God die 'getrouw' is, trouw aan zijn liefde jegens de mens en de wereld, zoals Hij reeds heeft geopenbaard op de dag van de schepping. ... Hoe groot en waardevol moet de mens wel zijn voor zijn Schepper als hij 'zulk een grote Verlosser heeft verdiend' ". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 9-10

Jezus ging zijn dood tegemoet. Hij onttrok zich aan geen van de gevolgen van zijn bestaan 'met ons', 'Emmanuel'. Hij nam onze plaats in, en aan het kruis kocht Hij ons vrij van het kwaad en de zonde. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 50 Net als de Romeinse centurio - toen hij zag op welke manier Jezus stierf - begreep dat Hij de Zoon van God was Vgl. Mc. 15, 39 , begrijpen ook wij bij het zien en overdenken van de gekruisigde Heer wie God werkelijk is, omdat Hij in Jezus de diepte onthult van zijn liefde voor de mensheid. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 9 'Passie', lijden, houdt in vurige liefde, onvoorwaardelijke zelfgave: Christus' passie is het hoogtepunt van een heel leven 'gegeven' voor zijn broeders en zusters, om het hart van de Vader te openbaren. Het kruis dat uit de aarde lijkt op te rijzen reikt in werkelijkheid naar beneden vanuit de hemel, het heelal omvattend in een goddelijke omhelzing. Het Kruis onthult zichzelf als "het centrum, de zin en het doel van heel de geschiedenis en elk menselijk leven". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 50

"Eén mens is gestorven voor allen" (2 Kor. 5, 14): Christus "heeft zich voor ons overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God" (Ef. 5, 2). Achter de dood van Jezus schuilt een plan van liefde, dat door het geloof van de kerk het 'mysterie van de verlossing' wordt genoemd: de gehele mensheid wordt verlost - namelijk van de slavernij van de zonde - en binnengeleid in het koninkrijk van God. Christus is de Heer van hemel en aarde. Ieder die naar zijn Woord luistert en in de Vader gelooft die Hem gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Vgl. Joh. 5, 24 Hij is het "Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt" (Joh. 1, 29.36), de hogepriester die - geleden hebbend als wij - in staat is in onze zwakheid te delen Vgl. Heb. 4, 15 en - 'vervolmaakt' door de smartelijke ervaring van het kruis - "voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak van eeuwige redding" wordt (Heb. 5, 9).

Document

Naam: 15E WERELD JONGEREN DAG ROME 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 juni 1999
Copyrights: © 2000, Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam