• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welnu, Eerbiedwaardige Broeders, welke geschikter gelegenheid zouden Wij u kunnen aanwijzen voor dit verenigd-zijn in gebed en goede werken dan de plechtige feestdag van het H. Hart, die nabij is. Daar het bijzondere kenmerk van dit feest, de liefdevolle boetedoening is voor de mensen, zoals Wij reeds vier jaar geleden uitvoerig behandelden in Onze encycliek „Paus Pius XI - Encycliek
Miserentissimus Redemptor
Over het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus
(8 mei 1928)
", hebben Wij toenmaals bevolen, dat voortaan jaarlijks op die heilige feestdag openlijk eerherstel zal worden gebracht voor de vele beledigingen, dat goddelijk Hart aangedaan.
Dit jaar echter, zo vertrouwen Wij, zullen op het Feest van het H. Hart alle kinderen der Kerk als om strijd wedijveren in het brengen van eerherstel en het afsmeken der goddelijke gaven. Mogen zij in menigte opgaan naar de H. Tafel, en rond de altaren geknield, hulde brengen aan den Verlosser van het menselijk geslacht, verborgen in het H. Sacrament, dat gij, Eerbiedwaardige Broeders, op die dag in alle kerken ter aanbidding zult laten uitstellen. Mogen zij in dat allerbarmhartigste Hart, Dat alle pijnen van het mensenhart zelf doorstaan heeft, de volheid van hun leed uitstorten; en met de kracht van hun geloof, het vast vertrouwen van hun hoop en de gloed hunner liefde, onder de machtige voorspraak van de Moeder van God, de Middelares van alle genade, dat Allerheiligst Hart vurig bidden voor zichzelf en hun dierbaren, voor hun vaderland, de Kerk, den Stedehouder van Christus en de andere Herders, die met Hem de zware last der zielenleiding delen; alsook voor alle broeders in het geloof, de dwalende broeders, de ongelovigen, de heidenen en ten slotte zelfs voor de vijanden van God en Zijn Kerk, opdat zij zich eindelijk bekeren en leven.
En moge die geest van gebed en die wil tot boetedoening in allen levendig blijven gedurende het gehele octaaf, dit liturgisch privilege, waarmede Wij het H. Hartfeest hebben willen verrijken. Gedurende die dagen zullen de gelovigen, voor ogen houdend hetgeen Wij boven uitvoerig bespraken, de oefeningen van deugd en godsvrucht verrichten, welke gij, Eerbiedwaardige Broeders, in verband met de plaatselijke omstandigheden zult voorschrijven en bevelen: „opdat wij barmhartigheid ervaren en hulp krijgen te gelegener tijd" (Hebr. 4, 16).
De gegoeden mogen zich in die geest der christelijke versterving in hun gewone, zij het ook bescheiden, levenswijze iets beperken om de armen rijker te kunnen bedenken, want vrijgevigheid jegens de noodlijdenden is een uitstekend middel om vergiffenis voor eigen zonden te verkrijgen en de goddelijke barmhartigheid over zichzelf af te smeken. Zij echter, die in armoede leven of door de werkeloosheid hun inkomsten zagen verminderen, mogen hun ontberingen, die zij ten gevolge van de droeve tijdsomstandigheden moeten ondergaan en die door Gods ondoorgrondelijke, doch evenzo barmhartige voorzienigheid over de volken gekomen zijn, in diezelfde geest van christelijke versterving nog geduldiger dragen. Mogen zij nederig en vol vertrouwen uit de hand Gods de last der armoede aanvaarden, welke tengevolge van de gemeenschappelijke zorgen, die allen kwellen, nog moeilijker is geworden. Mogen zij geest en hart richten naar het goddelijk Voorbeeld, dat allen gesteld is: den gekruisigden Christus. Ten slotte mogen zij zich herinneren, dat, hoezeer ook de arbeid! met reden tot de hoogste goederen des levens gerekend wordt, het Heil der mensen toch door de liefde van den lijdenden God bewerkt is en dat zij dus, door hun zorgen en smarten met christelijke overgave te dragen, het vruchtbaarst kunnen werken om de tijden van vrede en barmhartigheid sneller te doen terugkeren.
Het goddelijk Hart van Jezus zal voorzeker de smeekbeden van Zijn Kerk genadig aanhoren, en tot Zijn geliefde Bruid, die onder zoveel smarten en kommer gebukt gaat en zucht, zeggen: „Groot is uw geloof! Het geschiede, zoals gij verlangt" (Mt. 15, 28).
In dit vast vertrouwen, nog versterkt door de herinnering aan het Kruis, het heilig teken en het kostbare werktuig onzer verlossing, waarvan wij heden de glorieuze vinding vieren, verlenen Wij U, Eerbiedwaardige Broeders en de U toevertrouwde geestelijkheid en gelovigen, alsook aan de gehele katholieke wereld, met vaderlijke welwillendheid Onze Apostolische Zegen.

Gegeven te Rome, bij St. Pieter, de 3e mei, op het feest van Kruisverheffing, in het jaar 1932, het elfde van Ons Pontificaat.

PAUS PIUS XI.

Document

Naam: CARITATE CHRISTI COMPULSI
Over het gebed en het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus te brengen in de tegenwoordige beproevingen der mensheid
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 23 mei 1932
Copyrights: © Ecclesia Docens uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam