• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
b. Plichten van liefde en rechtvaardigheid; rechtvaardige loonen
Als nu de rijken en welgestelden den plicht hebben uit motief van gul medelijden zich milddadig te toonen jegens de armen, dan hebben zij nog veel meer den plicht de rechtvaardigheid jegens hen te beoefenen. Bijgevolg moeten de loonen der arbeiders, zooals recht is, zoo hoog zijn, dat zij voldoende zijn voor het onderhoud van hun persoon en hun gezin. Ernstig zijn de woorden, die onze voorganger Pius XI over dezen plicht gesproken heeft: ”Men moet dus alle krachten inspannen om te bereiken, dat de huisvaders een loon ontvangen ruim genoeg om in de gewone behoeften van het gezin op behoorlijke wijze te voorzien. En als dit in de bestaande omstandigheden niet altijd bereikbaar is, dan vordert de sociale rechtvaardigheid de zoo spoedig mogelijke invoering van de hervormingen, waardoor aan ieder volwassen arbeider zulk een loon verzekerd wordt. Hier is het zeker de plaats onzen welverdienden lof te brengen aan allen, die met zeer wijs en zegenrijk inzicht de verschillende methoden onderzocht en beproefd hebben om het arbeidersloon zich zoo te laten aanpassen aan de gezinslasten, dat bij verzwaring daarvan ook een ruimer loon wordt uitbetaald, ja zelfs dat bij voorkomende gevallen in buitengewone behoeften wordt voorzien’ Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 71

Document

Naam: SERTUM LAETITIAE
Bij gelegenheid van 150 kerkelijke hiërarchie in de Verenigde Staten van Amerika
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 november 1939
Copyrights: © Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam