• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om te zorgen dat er eenheid is ook in de liturgische boeken die in de volkstalen vertaald zijn en om te zorgen dat er geen geld en inspanningen van de Kerk verspild worden, bevordert de Apostolische Stoel naast andere oplossingen die mogelijk zijn de oprichting van ‘gemengde’ commissies; dat zijn commissies in wier werkzaamheden meerdere Bisschoppenconferenties participeren.

De Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten richt op aanvraag van de betreffende Bisschoppenconferenties een dergelijke ‘gemengde’ commissie op; vervolgens werkt de commissie volgens de statuten die door de Apostolische Stoel zijn goedgekeurd. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 23. c Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 94.117.120 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 65 Hoewel het normale begin is dat alle afzonderlijke Bisschoppenconferenties die op een of andere manier in de commissie participeren, over de aanvraag van de oprichting van de commissie en over de redactie van de statuten overleggen voordat de aanvraag hieromtrent aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten wordt voorgelegd, toch wordt niet uitgesloten dat, als vanwege het grote aantal Conferenties of vanwege de langere tijd die nodig zou zijn om te stemmen, of vanwege een bijzondere pastorale nood voornoemd Dicasterie daartoe besluit, dat de statuten door de Congregatie zelf worden uitgewerkt en goedgekeurd na overleg, voor zover mogelijk, met tenminste enkele van de betreffende bisschoppen.

De ‘gemengde’ commissie verschaft uiteraard hulp aan de bisschoppen maar neemt niet hun plaats in wat betreft hun pastorale opdracht of hun betrekkingen met de Apostolische Stoel. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Over de theologische en juridische natuur van Bisschoppenconferenties, Apostolos Suos (21 mei 1998), 18-19 Want de ‘gemengde’ commissie vormt geen derde instantie tussen de Apostolische Stoel en de Bisschoppenconferenties, noch mag ze beschouwd worden als een communicatiekanaal tussen hen beiden. De leden van de commissie zijn altijd bisschoppen, of tenminste personen die rechtens aan bisschoppen gelijkgesteld zijn. Het is bovendien de taak van bisschoppen als leden van de commissie aan de commissie leiding te geven.

Het is aan te bevelen dat onder de bisschoppen die deelnemen aan het werk van een of andere ‘gemengde’ commissie, er tenminste enkelen zijn aan wie in hun eigen Conferenties de behartiging van de liturgie is toevertrouwd zoals bijvoorbeeld voorzitters van een liturgische commissie van de Conferentie.

Want een dergelijke commissie oefent zijn taak uit voor zover mogelijk met de hulp van de liturgische commissies van de afzonderlijke belanghebbende Bisschoppenconferenties die ondersteuning bieden met deskundigen of met het gebruik van technische hulpmiddelen of met secretariaatswerk. Men coördineert het werk dat men begonnen is zodanig dat bijvoorbeeld door één commissie van een Bisschoppenconferentie een eerste schema van vertaling wordt voorbereid waarna door de andere commissies de vertaling verbeterd wordt, mede ook in het licht van het verschil in uitdrukkingen in dezelfde taal in de afzonderlijke gebieden.

Het is gunstig als in de afzonderlijke stadia van het project tenminste enkele bisschoppen aan de werkzaamheden deelnemen totdat de voltooide tekst aan de voltallige vergadering van de Bisschoppenconferentie ter beoordeling en ter goedkeuring wordt aangeboden en onmiddellijk door de voorzitter van de Conferentie, tevens ondertekend door de secretaris-generaal volgens voorschrift van het recht voor erkenning (ter recognitio) aan de Apostolische Stoel wordt gezonden.

Bovendien moeten de ‘gemengde’ commissies zichzelf beperken tot het werken alleen aan de teksten van de standaarduitgaven. Ze dienen zich niet bezig te houden met theoretische kwesties die niet met het directe vertaalwerk te maken hebben, geen betrekkingen te onderhouden met andere ‘gemengde’ commissies en geen nieuwe teksten te maken.

Want het blijft een stellige noodzaak om volgens voorschrift van het recht in ieder bisdom en in ieder gebied van de Bisschoppenconferentie commissies op te richten voor de heilige liturgie, de gewijde muziek en de gewijde kunst. Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de Heilige Liturgie, Mediator Dei et hominum (20 nov 1947) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 44-46 Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd, Sacram Liturgiam (25 jan 1964) Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 44-46 Deze moeten alle werken aan het verwerkelijken van hun eigen doelstellingen en zij mogen geen zaken die aan hen zijn toevertrouwd overlaten ter behandeling aan een of andere ‘gemengde’ commissie.

Alle belangrijke medewerkers in een ‘gemengde’ commissie die geen bisschop zijn en aan wie door deze commissies een vaste taak is opgedragen, behoeven voor zij hun taak beginnen een verklaring van ‘geen bezwaar’ van de kant van de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, die wordt verleend na beoordeling van de academische titels en de getuigschriften betreffende deskundigheid en na inzage van een aanbevelingsbrief van de eigen diocesane bisschop. Bij het maken van de statuten, waarvan melding is gemaakt onder nr. 93, moet zeer nauwkeurig beschreven worden hoe deze aanvrage zal dienen te geschieden.

Allen, de deskundigen niet uitgezonderd, moeten hun medewerking anoniem verlenen en moeten geheimhouding in acht nemen en allen behalve de bisschoppen dienen tot deze voorwaarde krachtens contract verplicht te worden.

Het verdient ook aanbeveling dat periodiek, door de Statuten bepaald, de opdrachten van de leden, van de medewerkers en van de deskundigen worden vernieuwd. Vanwege noden waarmee men in de praktijk geconfronteerd wordt en waaronder bepaalde commissies lijden, kan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten desgevraagd per indult toestaan dat de vastgestelde termijn voor bepaalde leden, medewerkers of deskundigen verlengd wordt.

De ‘gemengde’ commissies die nu al bestaan moeten hun statuten volgens de norm van nr. 93 en van de overige voorschriften van deze Instructie herzien binnen twee jaar vanaf de dag waarop deze Instructie van kracht wordt.

Vanwege het welzijn van de gelovigen behoudt de Heilige Stoel zich het recht voor om vertalingen in iedere mogelijke taal te maken en goed te keuren. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 333.360 H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 62-65 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Brief aan de voorzitters van Bisschoppenconferenties, De normis servandis quoad libros liturgicos in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas peracta (25 okt 1973), 1 Maar, ook al zal soms de Apostolische Stoel door middel van de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten onvermijdelijk tussenbeide moeten komen in het maken van vertalingen, de goedkeuring ervan, zodat ze binnen de grenzen van een kerkelijk gebied voor liturgisch gebruik kunnen worden aanvaard, blijft behoren tot de competentie van de Bisschoppenconferentie, tenzij iets anders in het door de Apostolische Stoel gepromulgeerde decreet van goedkeuring voor die vertaling uitdrukkelijk wordt voorzien. Vervolgens dient de Conferentie het decreet van goedkeuring voor dat gebied tezamen met de tekst zelf ter erkenning (recognitio) terug te sturen naar de Heilige Stoel, volgens de norm van deze Instructie en de overige bepalingen van het recht.

Om redenen zoals uiteengezet in de nrs. 76 en 84, of vanwege andere dringende pastorale noden worden per decreet van de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten commissies, raden, comités en werkgroepen opgericht, die werken aan vertalingen van bepaalde afzonderlijke liturgische boeken of van meerdere boeken, in één of in meerdere talen en die direct vallen onder de Apostolische Stoel. In dat geval zullen minstens enkele van de betreffende bisschoppen voor zover mogelijk geraadpleegd worden.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam