• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omdat aan de bisschoppen de taak is toevertrouwd liturgische vertalingen te verzorgen, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838. § 3 wordt deze arbeid met name toevertrouwd aan de liturgische commissie, die door de Bisschoppenconferentie volgens voorschrift is opgericht. Waar een dergelijke commissie ontbreekt, moet de taak om een vertaling te verzorgen toevertrouwd worden aan twee of drie bisschoppen, die deskundig zijn op het gebied van de studie van de liturgie, van de bijbelwetenschappen, van de filologie of van de muziek. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 44 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 44.40. b Wat echter het onderzoek en de goedkeuring van de teksten betreft, moeten alle bisschoppen en iedere bisschop afzonderlijk deze zaak beschouwen als een directe, hem toevertrouwde, plechtige en persoonlijke plicht.
Bij volkeren waar meerdere talen gesproken worden, moeten de vertalingen in de afzonderlijke volkstalen gemaakt en aan een bijzonder onderzoek onderworpen worden van de bisschoppen die het aanbelangt. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 40. d Niettemin komen aan de Bisschoppenconferentie als zodanig het recht en de volmacht toe betreffende de handelingen die in deze Instructie vermeld worden als behorend bij een Conferentie. Derhalve is het een zaak van de hele Conferentie de tekst goed te keuren en de erkenning (recognitio) bij de Apostolische Stoel aan te vragen.
De bisschoppen dienen bij de uitvoering van de hun toevertrouwde taak om geschikte vertalingen van de liturgische teksten te maken er zorgvuldig op te letten, dat de vertalingen vruchten zijn van echt gezamenlijke inspanning, liever dan van enkele personen of van een klein groepje mensen.
Op iedere promulgatie van een Latijnse standaarduitgave van een of ander liturgisch boek dient tijdig een vertaling van dat boek te volgen, dat door de Bisschoppenconferentie na de vereiste goedkeuring van haar kant wordt gestuurd naar de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten aan wie het toekomt deze vertaling te erkennen (recognoscere) volgens de normen van deze Instructie en volgens de andere normen van het recht. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838 Als het echter slechts om een verandering van een gedeelte van de Latijnse standaarduitgave gaat of om de invoeging van bepaalde nieuwe elementen, dan moeten deze vernieuwingen in alle volgende uitgaven in de volkstaal voluit en getrouw worden weergegeven.

Men moet voor zover mogelijk een zekere bestendigheid in acht nemen in opeenvolgende uitgaven in een moderne taal. Gedeelten die het volk van buiten moet leren, vooral de gezongen gedeelten, mogen slechts vanwege een rechtvaardige en gewichtige reden veranderd worden. Niettemin, als veranderingen van groter belang nodig zouden zijn om een tekst in overeenstemming te brengen met de normen van deze Instructie, dan zou het beter zijn alle veranderingen tegelijk door te voeren. Als dit het geval is, dan moet de uitgave van de nieuwe tekst vergezeld gaan van een passende tijd van catechese.

De vertaling van liturgische boeken vereist niet slechts een buitengewone mate van deskundigheid maar ook een geest van gebed en vertrouwen op de goddelijke hulp die niet slechts aan de vertalers wordt geschonken maar aan de Kerk zelf gedurende het hele traject dat tot de zekere en definitieve goedkeuring van de teksten doorlopen moet worden. Een geest die bereid is te verdragen dat het eigen werk door anderen wordt gewogen en herzien, is een heel noodzakelijke houding waardoor iemand zich dient te onderscheiden die de taak om liturgische boeken te vertalen op zich neemt. Bovendien moeten alle vertalingen of teksten in de volkstaal, ook die welke betrekking hebben op de praenotanda, en teksten die tot de rubrieken behoren, anoniem zijn, zonder vermelding van namen van personen of groepen van meerdere personen zoals ook in de standaarduitgaven gebeurt. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Verklaring (15 mei 1970)

Bij de doorvoering van de bepalingen van het Tweede Vaticaans Concilie betreffende de heilige liturgie is duidelijk gebleken uit de rijpe ervaring van ongeveer vier decennia liturgievernieuwing die sinds het Oecumenische Concilie verlopen zijn, dat niet alleen de bisschoppen bij het bestuur van hun particuliere Kerken maar ook de Apostolische Stoel zelf de noodzaak zien van vertalingen van liturgische teksten – tenminste wat betreft de grotere taalgebieden. Zo brengt zij daadwerkelijk haar universele zorg jegens de christengelovigen in de heilige Stad en over heel de wereld tot uiting. In het bisdom Rome, vooral in de vele kerken en de instellingen van de Stad die op een of andere manier vallen onder dat bisdom of onder organen van de Heilige Stoel, en ook in de werkzaamheden van de Dicasteries van de Romeinse Curie en de pauselijke vertegenwoordigers worden de belangrijkere talen tamelijk breed en veelvuldig gebruikt, zelfs in liturgische vieringen. Daarom is besloten dat in het vervolg wat betreft de belangrijkere talen de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten dichter en nauwer betrokken moet zijn bij het voorbereiden van de vertalingen.

Zie ook:

Volgens brief Paus Franciscus - Brief
Aan kardinaal Sarah over Magnum Principium
(15 oktober 2017)
van Paus Franciscus van 15 oktober 2017 is dit artikel "herroepen of ongeldig verklaard" met ingang van 1 oktober 2017 door zijn Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Magnum Principium
Waarbij canon 838 van het Kerkelijk Wetboek gewijzigd wordt
(3 september 2017)
van 3 september 2017.

Bovendien betreffende de belangrijke talen geldt dat er binnen een passende tijd een volledige vertaling van alle liturgische boeken gemaakt moeten worden. Vertalingen met een voorlopige goedkeuring dienen voltooid of geheel herzien te worden als dat nodig is en daarna aan de bisschoppen ter definitieve goedkeuring volgens de normen van deze Instructie te worden voorgelegd en ze dienen vervolgens naar de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten te worden gestuurd om de erkenning (recognitio) van de Heilige Stoel te verkrijgen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 20

Wanneer het gaat over talen met een kleiner verspreidingsgebied die voor liturgisch gebruik zijn goedgekeurd, dan kunnen eerst alleen de belangrijkste liturgische boeken vertaald worden overeenkomstig de pastorale behoefte en met instemming van de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. De afzonderlijke boeken die zo uitgekozen worden, moeten in hun geheel vertaald worden zoals boven onder nr. 66 wordt gezegd. Wat betreft de decreten, de algemene inleiding, de praenotanda en de instructies, die mag men laten drukken in een taal die verschilt van de taal die in de vieringen gebruikt wordt maar niettemin volledig verstaan wordt door de celebrerende priesters en diakens in dat gebied. Men mag ook de Latijnse tekst van de decreten afdrukken ofwel toegevoegd aan de vertaling ofwel in de plaats daarvan.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam