• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige Broeders en beminde zonen, toen Wij Onze oproep begonnen, was het Ons een zeer grote voldoening U allen afzonderlijk, waar ter wereld ook, op een of andere manier te kunnen bereiken en met U te kunnen spreken alsof gij hier tegenwoordig waart. Nu wensen Wij dit schrijven zo te beëindigen, dat Wij de grote vreugde voelen voortdurend met U verbonden te zijn door de banden van een gemeenschappelijk geloof, godsvrucht en liefde.

En Wij koesteren de blijde hoop dat gij uw gebeden geestdriftig met de Onze zult verenigen, niet alleen gedurende deze maanden die het Oecumenisch Concilie voorafgaan, maar vooral ook gedurende de schitterende dagen waarop dit grote Concilie zal gehouden worden.

Opdat deze gemeenschappelijke gevoelens van ons allen ook haar uiting zullen vinden in een gemeenschappelijke gebedsformule, stellen Wij U daarom het volgende gebed voor, dat het Goddelijk Officie dient vooraf te gaan:

ACCEPTUM TIBI SIT, DOMINE DEUS, SACRIFICIUM LAUDIS, QUOD DIVINAE MAIESTATI TUAE OFFERO PRO FELICI EXITU CONCILII OECUMENICI VATICANI SECUNDI, ET PRAESTA, UT QUOD SIMUL CUM PONTIFICE NOSTRO IOANNE SUPPLICITER A TE PETIMUS, PER MISERICORDIAM TUAM EFFICACITER CONSEQUAMUR. AMEN.

 

Heer, onze God, moge het lofoffer, dat ik Uw Goddelijke Majesteit aanbied voor het welslagen van het Oecumenisch Concilie, door U aanvaard worden, en verleen ons dat wij door Uw barmhartigheid met goed gevolg zullen verkrijgen, wat wij samen met onze Paus Johannes van U afsmeken. Arnen.

Nu Wij U dit gebed hebben voorgesteld, zij het Ons vergund aan de priesters nog een andere gedachte ter overweging voor te leggen die hiermede in de nauwste betrekking staat. De Kerk neemt als zeker aan dat God, ons aller Vader, de bescherming van iedere gedoopte heeft toevertrouwd aan een speciale Engel. Laat ieder van ons nu aan zijn Beschermengel vooral vragen dat hij ons welwillend wil bijstaan bij het bidden van het Goddelijk Officie opdat wij dit met waardigheid, aandacht en eerbied bidden, dat God het moge aanvaarden, dat het voor ons vruchten zal afwerpen en dat het anderen een stichtend voorbeeld moge zijn.

Eerbiedwaardige Broeders en beminde zonen, daar Wij er geenszins aan twijfelen of gij zult met de grootste bereidwilligheid aan Onze oproep gehoor geven, smeken Wij voor U van de allerheiligste en eeuwige God een overvloed van hemelse genaden af.

Moge de Apostolische Zegen, die Wij U allen afzonderlijk met vaderlijke genegenheld schenken, een gunstig voorteken hiervan zijn en tevens het onderpand van Onze welwillende gezindheid.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter op 6 januari, het feest van Epifanie, van het jaar 1962, het vierde van Ons Pontificaat.

JOHANNES XXIII, PAUS

Document

Naam: SACRAE LAUDIS
Brevier bidden voor het welslagen van Vaticanum II
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 6 januari 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief jrg. 17, nr. 9, 193-198
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam