• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De pastoors en rectoren van kerken moeten vol ijver zorgen dat men voor de volbrenging van oefeningen van godsvrucht en liturgische plechtigheden de beschikking heeft over jongens of jongemannen of ook volwassen mannen als dienaren, door hun vroomheid aanbevolen, omtrent de ceremonies wel onderricht, en ook voldoende in de gewijde zang en het religieuze volkslied geschoold.
Nauwer echter in verband met de gewijde en volkszang staat het z.g, knapenkoor-instituut, door de H. Stoel meer dan eens geprezen. Vgl. Paus Pius XI, Apostolische Constitutie, Over het gestadig meer bevorderen van de liturgie, de gregoriaanse zang en de gewijde muziek, Divini Cultus Sanctitatem (20 dec 1928). AAS 21 (1929) 28 Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de gewijde muziek, Musicae sacrae disciplina (25 dec 1955). AAS 48 (1956) 23

Het is voorzeker te wensen en nastrevenswaard, dat alle kerken een eigen knapenkoor hebben, die in de heilige liturgie en vooral in de kunst om vroom en goed te zingen, op uitstekende wijze zijn opgeleid.

Aanbevolen wordt verder, dat er in ieder diocees een instelling is of zang- en orgelschool, waaraan organisten, koordirigenten, zangers of ook musici op de juiste wijze worden opgeleid.

Het zal soms meer verantwoord zijn, dat een dergelijk instituut door meerdere diocesen met vereende krachten wordt opgericht. En de pastoors en rectoren van kerken moeten niet nalaten om uitgelezen jongens naar dergelijke scholen te sturen en hun studies op geschikte wijze te bevorderen.

Hoogst. opportuun tenslotte moeten die hogere instituten of academies worden geacht, die met de opzet om in de gewijde muziek dieper door te dringen worden opgericht. Onder deze instituten echter neemt de eerste plaats in het Pauselijk Instituut voor Gewijde Muziek, door de heilige Pius X in Rome gesticht. Het moge de plaatselijke Ordinarissen ter harte gaan om enige priesters, die met een bijzondere aanleg voor en liefde tot deze kunst zijn begiftigd, naar vorengenoemde instituten te zenden, vooral echter naar het Pauselijk Instituut voor gewijde muziek.
Behalve de Instituten met als doel het onderwijs in de gewijde muziek, zijn er meerdere verenigingen gesticht, die onder de naam van de H. Gregorius de Grote of van St. Caecilia, of van andere heiligen, op verschillende manieren dezelfde gewijde muziek beogen te beoefenen. Uit de toeneming in aantal en samenwerking van deze verenigingen, op nationaal of internationaal plan, zal de gewijde muziek grote voordelen kunnen verkrijgen.

In ieder diocees moet sinds de tijd van H. Pius X een aparte Commissie voor gewijde muziek bestaan H. Paus Pius X, Motu Proprio, Instructie over de gewijde muziek, Tra le sollecitudini - Inter sollicitudines (20 nov 1903), 24 Decr. Auth. S.R.C. 4121. . De leden van deze Commissie, hetzij priesters hetzij leken, moeten door de plaatselijke Ordinaris worden benoemd, die mensen moet kiezen van gezag in de verschillende sectoren van de gewijde muziek, door hun leer en ervaring.

Er is geen enkel bezwaar dat de Ordinarissen van meerdere diocesen een gemeenschappelijke Commissie instellen. Aangezien echter de gewijde muziek nauw met de liturgie, en deze met de gewijde kunst samenhangt, moeten in ieder diocees ook Commissies voor de gewijde kunst Schrijven van het Staatssecretariaat, 1-11-1924, Prot. 34215. en voor de gewijde liturgie Encycliek Mediator Dei, 20-11-1947: AAS 39 (1947) 561 -562. worden ingesteld. Er is echter geen bezwaar, ja soms is het zelfs aan te bevelen, dat de drie genoemde Commissies, niet afzonderlijk maar alle tegelijk bijeenkomen en in gemeenschappelijk overleg zich beijveren om de gemeenschappelijke problemen aan te pakken en op te lossen. Overigens moeten de plaatselijke Ordinarissen waakzaam zijn, dat voornoemde Commissies naar de eisen der omstandigheden vaker bijeenkomen; het is ook wenselijk, dat de Ordinarissen zelf deze bijeenkomsten van tijd tot tijd voorzitten.

Deze Instructie over de gewijde muziek en de heilige liturgie, door ondergetekende Kardinaal-Prefekt aan Onze H. Vader Paus Pius XII voorgelegd, heeft Zijne Heiligheid in haar geheel en in alle onderdelen op speciale wijze goedgekeurd en, met zijn gezag willen bekrachtigen, en de promulgatie ervan bevolen, om door allen wie het aangaat nauwgezet te worden onderhouden.

Te Rome, uit het Paleis van de Ritencongregatie, op het feest van de H. Pius X, 3 september 1958.

C. Kard. Cicognani, Prefekt.

A. Carinci, Aartsb. v. Selevc., Secretaris.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam