• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onder de liturgische handelingen, die uitmunten door bijzondere waardigheid, moet terecht worden gerekend de "conventuele" Mis, of de "Koor-Mis", die nl. welke door hen, die door de wetten van de Kerk tot het koorgebed worden verplicht, dagelijks in verbinding met het goddelijk Officie gevierd moet worden. De Mis vormt immers met het goddelijk Officie het hoogtepunt van de gehele christelijke eredienst, ofwel die volledige lof, die aan de almachtige God, ook met uiterlijke en openbare plechtigheid, dagelijks wordt gebracht.

Omdat echter deze volledige openbare en collegiale opdracht van de goddelijke eredienst niet in alle kerken dagelijks kan worden voltrokken, daarom wordt hij door hen die door de wet van "het koor" daartoe zijn afgevaardigd, als het ware "plaatsvervangend" volbracht; wat vooral geldt voor kathedralen met betrekking tot hun gehele diocees.

Daarom moeten de vieringen "in koor" in de regel met bijzondere luister en plechtigheid, d.w.z., door gezang en gewijde muziek opgeluisterd, worden verricht.

De conventuele Mis moet derhalve als regel plechtig gezongen zijn, of minstens gewoon gezongen. Waar echter door particuliere wetten of door speciale Indulten in de plechtigheid van de Mis "in koor" is gedispenseerd, moet minstens dit absoluut worden vermeden, dat onder de conventuele Mis de canonieke uren worden gereciteerd. Bet is daarentegen het beste, dat de gelezen conventuele Mis in die vorm wordt opgedragen, die in nr. 31 wordt voorgesteld, met uitsluiting echter van ieder gebruik van de volkstaal.

Wat betreft de conventuele Mis moet bovendien de hand worden gehouden aan het volgende:

  1. Op de afzonderlijke dagen mag slechts één conventuele Mis worden gelezen, die in overeenstemming moet zijn met het Officie in het koor, tenzij door de rubrieken anders is voorgeschreven Additiones et Variationes in rubricis Missalis, tit. I, n. 4. De verplichting echter om andere Missen in het koor op te dragen, krachtens vrome fundaties of een andere wettige reden, blijft bestaan.
  2. De conventuele Mis volgt de normen van de gezongen of gelezen Mis.
  3. De conventuele Mis moet worden opgedragen na de Terts, tenzij het hoofd van de communiteit om een ernstige reden, van oordeel is dat deze na de Sext of de Noon moet worden opgedragen.
  4. De conventuele Missen "buiten het koor" die tot nu toe door de rubrieken soms waren voorgeschreven, worden afgeschaft.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 30 mei 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam