• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het geheim van de Eucharistie en de eenheid van de christenen
Naast datgene, wat betrekking heeft op de kerkelijke gemeenschap en de afzonderlijke gelovigen, moeten de zielzorgers ook zorgvuldig aandacht schenken aan dát onderdeel van de kerkelijke leer, waarin gezegd wordt, dat door de gedachtenis van de Heer, gevierd volgens Zijn wil, de eenheid van allen, die in Hem geloven, wordt verzinnebeeld en verwezenlijkt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 3.7.11.26 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 2

Overeenkomstig het decreet over het Oecumenisme Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 15.22 van het Tweede Vaticaans Concilie trachtte men de gelovigen te brengen tot een juiste waardering van de waarden, die behouden zijn in de eucharistische traditie, die de broeders van de andere christelijke belijdenissen volgen bij de viering van het Avondmaal des Heren. Want wanneer zij „in het heilig Avondmaal de dood en verrijzenis van de Heer gedenken, belijden zij, dat het leven in gemeenschap met Christus wordt betekend, en verwachten zij Zijn glorievolle komst”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 22 Zij echter, die het Sacrament van de Wijding nog bezitten, „hebben” in de viering van de Eucharistie „verenigd met hun bisschop, toegang tot God de Vader door de Zoon, het Woord, dat mens geworden, gestorven en verheerlijkt is, in de uitstorting van de Heilige Geest, en treden zo in gemeenschap met de Allerheiligste Drie-eenheid en worden ‘deelachtig aan de goddelijke natuur’. Vgl. Pt. 1, 4 Daarom wordt door de viering van de Eucharistie van de Heer in deze afzonderlijke kerken de Kerk van God opgebouwd en tot groei gebracht, en in de concelebratie wordt hun gemeenschap zichtbaar”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 15

Vooral bij de viering van het geheim van de eenheid behoren alle christenen de pijn te gevoelen over de verdeeldheid, die hen van elkaar scheidt. Laten zij daarom God bidden, dat alle leerlingen van Christus een steeds dieper inzicht krijgen in de ware betekenis van het geheim van de Eucharistie en het zó vieren, dat zij, door deel te hebben aan het Lichaam van Christus, één lichaam vormen, Vgl. 1 Kor. 10, 17 „verbonden met dezelfde banden, waardoor Hij zelf het gevestigd wilde zien”. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965), 73

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam