• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De voortdurende zorg van de Kerk voor de liturgie

De heilige liturgie met zorg te bewaren, te ontwikkelen en, zo nodig, te vernieuwen is onze Voorgangers in het pausschap, ons zelf en de herders der Kerk altijd zeer ter harte gegaan. Dit blijkt duidelijk zowel uit de zeer vele documenten, die hieromtrent zijn verschenen en die iedereen kent, als uit de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
over dit onderwerp, die het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie in de plechtige zitting van 4 december 1963 met zeer grote bijval heeft goedgekeurd en die wij hebben laten promulgeren.

Dit vindt zijn reden hierin, dat

"wij in de aardse liturgie als door een voorsmaak deelhebben aan de hemelse liturgie, die gevierd wordt in de heilige stad Jerusalem, waarheen wij als pelgrims op weg zijn, waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods als bedienaar van het heiligdom en de ware tabernakel; met heel de menigte van de hemelse legerscharen zingen wij een hymne van glorie voor de Heer; terwijl wij de gedachtenis vieren van de heiligen, verhopen wij een deelgenootschap en gemeenschap met hen; wij verwachten als Heiland onze Heer Jezus Christus, totdat Hij, ons leven, zelf verschijnt en wij met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 8

Hierdoor zullen de gelovigen, die God, bron en grond van alle heiligheid, aldus vereren, getrokken en als het ware gedreven worden tot het verkrijgen van deze heiligheid, en zullen zij op deze aardse pelgrims tocht "wedijveren met het hemelse Sion". Uit de hymne van de lauden op het feest van Kerkwijding

Daarom zal het voor iedereen duidelijk zijn, hoezeer het ons ter harte gaat, dat de gelovigen, en allereerst de priesters, zich met alle ijver toeleggen op de studie van de genoemde 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, en dat zij verder nu reeds bereid zijn, de voorschriften ervan zo getrouw mogelijk te onderhouden, wanneer deze van kracht worden. Omdat dus alles, wat betrekking heeft op de kennis en de verbreiding van de liturgische wetten, uiteraard aanstonds van kracht moet worden, sporen wij de bisschoppen dringend aan om met de hulp van de priesters, "belast met het beheer van Gods geheimen" Vgl. 1 Kor. 4, 1 , zonder uitstel er voor te werken, dat de hun toevertrouwde gelovigen, overeenkomstig ieders leeftijd, levensomstandigheden en ontwikkeling, de innerlijke aard en betekenis van de liturgie goed begrijpen en in diepe eerbied, met de geest en met het lichaam, aan de liturgische plechtigheden van de Kerk deelnemen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 19

Gelijk algemeen bekend is, kunnen zeer vele voorschriften van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
niet op korte termijn in praktijk worden gebracht, omdat eerst bepaalde riten moeten worden herzien en nieuwe liturgische boeken moeten worden gemaakt. Om dit werk met de nodige wijsheid en voorzichtigheid te doen verrichten, stellen wij een bijzondere commissie in, die als voornaamste taak zal hebben, de voorschriften van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
stipt te doen uitvoeren.

Maar omdat bepaalde normen van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
nu reeds kunnen worden gepraktiseerd, verlangen wij, dat deze ook inderdaad zonder uitstel in praktijk worden gebracht, om de gelovigen niet langer verstoken te laten van de vruchten van genade, die men ervan verhoopt. Daarom bevelen en bepalen wij met ons apostolisch gezag en motu proprio, dat vanaf de eerste zondag van de vasten, dat is vanaf 16 februari van dit jaar 1964, wanneer nl. de vastgestelde termijn afloopt, de volgende punten van kracht worden.

Document

Naam: SACRAM LITURGIAM
Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd
Soort: H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 25 januari 1964
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0707, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam