• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verantwoordelijkheid van de religieuze mens
Aan de plichten van de staat betreffende het uitoefenen van het recht op godsdienstvrijheid beantwoorden precieze en ernstige verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen zowel in hun persoonlijke religieuze belijdenis als in de organisatie en het leven van hun respectievelijke gemeenschappen.

Vooreerst zijn de religieuze leiders van de godsdiensten verplicht hun leer aan te bieden zonder zich te laten beïnvloeden door persoonlijke, politieke en sociale voordelen, en op een wijze die rekening houdt met de eisen van een vredevolle samenleving, en met de vrijheid van elke persoon.

Evenzo moeten de volgelingen van de verschillende godsdiensten, individueel of in gemeenschap, hun overtuigingen uitdrukken en hun eredienst of iedere specifieke activiteit organiseren met eerbied voor de rechten van hen die niet behoren tot die godsdienst of die geen enkel geloof belijden. En het is precies in het domein van de vrede, dit hoogste verlangen van de mensheid, dat elke religieuze gemeenschap en ieder gelovige de echtheid van hun engagement tot solidariteit men hun broeders kunnen meten.Vandaag, misschien meer dan ooit, kijkt de wereld met verwachting naar de verschillende godsdiensten vooral voor wat de vrede betreft.

Tezelfdertijd is er reden om zich te verheugen als men ziet dat, zowel onder de verantwoordelijken van godsdiensten als onder de eenvoudige gelovigen, een altijd levendiger aandacht leeft en een altijd sterker verlangen om te werken voor de vrede. Dit streven verdient aangemoedigd en passen gecoördineerd te worden om het steeds meer doeltreffend te maken. Daarom is het nodig tot de wortels te gaan.

Dat is wat verleden jaar gebeurde te H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de vertegenwoordigers van Christelijke Kerken en kerkelijke gemeenschappen en van de wereldreligies voor de wereldgebedsdag voor de vrede
Basilica van Sint Franciscus van Assisi - Interreligieuze gebedsdag Assisi 1986
(27 oktober 1986)
. Als antwoord op mijn broederlijke uitnodiging zijn de verantwoordelijken van de voornaamste wereldgodsdiensten bijeengekomen om samen – maar in trouw aan de eigen religieuze overtuiging – hun gemeenschappelijke beslissing te bevestigen om te bouwen aan de vrede. In de geest van H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de vertegenwoordigers van Christelijke Kerken en kerkelijke gemeenschappen en van de wereldreligies voor de wereldgebedsdag voor de vrede
Basilica van Sint Franciscus van Assisi - Interreligieuze gebedsdag Assisi 1986
(27 oktober 1986)
gaat het hier inderdaad om een gave die engageert en verplicht, een gave die ontwikkeld moet worden en tot rijpheid gebracht: door het wederzijds aanvaarden en respecteren, door het afzien van de ideologische intimidaties en geweld, door het bevorderen van instellingen en allerlei vormen van overleg en samenwerking tussen volkeren en naties, en vooral door het opvoeden tot vrede, beschouwd op een veel hoger niveau dan de, weliswaar noodzakelijke en menselijke, hervorming van structuren, komen een opvoeding tot vrede die het bekeren van het hart veronderstelt.

Document

Naam: GODSDIENSTVRIJHEID, VOORWAARDE TOT EEN VREEDZAME SAMENLEVING
Boodschap voor de 21e Wereldvredesdag 1988
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1987
Copyrights: © 1988, SRKK
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam