• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

En met de verheerlijking Gods in de hoogste hemelen keren het mysterie en de viering van Christus' geboorte tot ons, pelgrims hier op aarde, terug als een belofte van vrede voor de gehele aarde. "In terra pax hominibus bonae voluntatis". Het woord 'caelum' keert vaak terug in de beide Testamenten, maar veel meer nog, bladzijde na bladzijde, komt het woord 'terra' voor. Welnu, de grootste schat, waaraan wij het meest moeten denken, is de vrede. Pax in terra - zingen wij immers met de engelen van Bethlehem - 'pax in terra hominibus bonae voluntatis'.

Van al het goeds dat het leven ons kan bieden en waarvan de geschiedenis verhaalt, onder alle goede dingen waarvan mensen, gezinnen en volken kunnen genieten, is de vrede waarlijk het belangrijkste en kostbaarste. Zijn aanwezigheid, het 'studium pacis', is de waarborg voor rust in de wereld. Maar de goede wil van allen en van ieder afzonderlijk is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde, hominibus bonae voluntatis, want waar deze goede wil ontbreekt zal men tevergeefs hopen op vreugde en zegen.

Wij moeten dus de vrede zoeken, te allen tijde; wij moeten ons alle inspanning getroosten om deze vrede in onze omgeving te scheppen, opdat hij zich kan verbreiden over de gehele wereld; wij moeten hem verdedigen tegen gevaarlijke risico's en hem verkiezen boven gewaagde experimenten, om hem niet te kwetsen of in gevaar te brengen. Dit is een grote taak voor iedere Paus, nu en altijd! Gedurende de vier jaren van Onze nederige dienst - zó hebben Wij Ons ambt altijd opgevat en Wij zullen het tot het einde zo blijven opvatten - hebben Wij al Onze krachten gegeven aan deze dienstbaarheid van de Dienstknecht aan de dienaren van God, die waarlijk 'Heer en Vorst van de vrede' is.

Nu Wij deze woorden via radio en televisie tot U spreken, geloven Wij zeker dat allen die naar Ons luisteren, vol geloof en vertrouwen en met een rein geweten, in deze woorden de weerklank zullen vernemen van Onze laatste oproep tot vrede en eensgezindheid onder de volken. Dat was in Onze Radioboodschap van 25 oktober jl.: 'Vandaag hernieuwen Wij plechtig deze oproep en Wij bezweren alle leiders niet ongevoelig te blijven voor deze kreet van de mensheid. Mogen zij alles doen wat in hun vermogen ligt om de vrede te redden... Mogen zij toch de onderhandelingen voortzetten, want een oprechte en openlijke houding heeft, voor het geweten van een ieder en ten overstaan van de historie, een grote overtuigingskracht. Bereidheid tot onderhandelen op elk tijdstip en op ieder niveau, een wederzijds gesprek aanmoedigen en bevorderen, dit is een houding die getuigt van wijsheid en bezonnenheid, waarop de zegen des hemels rust en die bewondering en eerbied afdwingt van de mensen'. H. Paus Johannes XXIII, Radiotoespraak, Tot de volken en de regeerders voor het behoud van de vrede, Seigneur, ecoutè (25 okt 1962)

Wij herhalen deze oproep met des te meer liefde en vreugde, Eerbiedwaardige Broeders en geliefde kinderen, omdat er onloochenbare tekenen zijn van begrip op hoger plan, zodat wij er zeker van zijn dat Onze woorden niet in de wind geslagen zijn, maar hart en verstand geroerd hebben. Er zijn nieuwe perspectieven van broederlijke samenwerking geopend en in de verte schittert de mogelijkheid van een ware sociale en internationale vrede.

Nu de interne en Internationale ordening der volken tekenen begint te vertonen van een gelukkige oriëntatie, ook al is het eenvoudig een keerpunt voor de aanvang van een nieuwe periode van de wereldgeschiedenis, is het van groot belang vast te stellen wat de ware betekenis is van deze radioboodschap die zo harmonieus paste in het juichend stemmenkoor van het wereldepiscopaat van de Katholieke Kerk dat zich juist in die dagen in Rome in heilige broederschap en onder de milde leiding van de Opvolger van Sint Petrus, in diens Basiliek, aan de arbeid van het Concilie gezet had. Het is een inspiratie van verheven evangelische spiritualiteit, het is een levende vlam van zuiver katholiek apostolaat dat het goddelijk gebod van de Heer verwezenlijkt en bekrachtigt: 'Quaerite primum regnum Dei, et justitiam eius; et haec omnia adiicientur vobis (Mt. 6, 33)(Lc. 12, 31).

Het is vanzelfsprekend dat de bloei van de gezinnen en de verbetering in de huiselijke omstandigheden als een der voornaamste weldaden van de christelijke vrede op de voorgrond treden, vooral in deze tijd van de kerstviering.

Welk een bron van vreugde, goedheid en vrede is de drievoudige verschijning van Jezus, Maria en Jozef te Bethlehem en Nazareth!

En welk een diepe waarheid ligt er in de woorden van het kleine boek 'De Navolging van Christus' wanneer het de figuur tekent van de 'bono pacifico homine' Thomas à Kempis, Over de Navolging van Christus, De Imitatio Christi. Lib. II c. 3, van wie gezegd wordt dat hij 'omnia ad bonum convertit'.

Document

Naam: IL NATALE DI QUEST'ANNO
Kerstboodschap 1962
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 22 december 1962
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief jrg. 18, no. 3/4 blz. 55-60
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam