• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Intellectuele en spirituele vorming

Het theologisch denken en zoeken maakt deel uit van de tradities van de Belgische kerk. De katholieke universiteit speelt daar een grote rol in. De leerkrachten hebben de zending, zowel de ten aanzien van de priesters als ten aanzien van de leken, om een begrip van het geloof te ontwikkelen die iedereen toelaat het christelijke dogma te ontdekken, om ieders geloof te versterken en van iedereen getuigen te maken van het evangelie. In uw vijfjaarlijkse verslagen verwijst u naar de vele inspanningen die geleverd worden op het vlak van de intellectuele en spirituele vorming. In dat kader is vooral de permanente vorming voor diegenen die geroepen worden tot het priesterlijke of diakonale ambt. Nodig ze voortdurend uit om daar de nodige tijd voor vrij te maken. Zo zullen ze nieuwe bronnen aanboren voor het onderricht dat van hen mag verwacht worden in de catechese en in hun zondagshomilieën. Maar deze vorming vereist ook een verdieping van het geestelijk leven, als een essentiële dimensie van het christelijk leven en van de zending van het gewijde ambt. Het lezen en bemediteren van het evangelie blijft het eerste criterium voor de beoordeling van het priesterambt en voor de pastorale actie. Zij die zich van laten doordringen kunnen de gebeurtenissen correct beoordelen, zoals ik al schreef in de recente Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 10. Hoe zouden wij de grootheid van de liefde van God kunnen vatten als we voor onszelf de tijd niet nemen om, in de intimiteit van het gebedsleven, te luisteren naar de goddelijke Meester? “Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten?” (Mt. 5, 13)

In die zin verheug ik mij over de recente vertaling van het brevier in het Nederlands. Het is het gebed van de Kerk dat, op basis van de schatten van de traditie, de Heer om hulp vraagt, hem dank zegt en Hem de wereld aanbiedt waarin we leven, opdat de Geest de werkers van het Evangelie zou begeleiden en God de groei zou geven aan alles wat wij ondernemen. Herinner uw priesters, uw diakens en uw religieuzen aan de noodzaak van deze dagelijkse liturgie voor de zending van de Kerk. Het is door het onophoudelijke gebed, op uitnodiging en naar het voorbeeld van Christus, dat de kerk de wereld verheft.

Ik prijs me gelukkig dat u voor volgend pastoraal jaar ‘ Het ‘Jaar van de Heer’ gekozen hebt als gemeenschappelijk thema voor alle Belgische bisdommen. Op die manier stelt u het liturgische en sacramentele leven weer in het centrum van het parochieleven. De verschillende feesten karakteriseren de tijd van de kerk en dragen er toe bij om het geheel van het christelijk mysterie te onthullen. De zondagsviering is het is het moment waarbij de verzamelde gemeenschap van de Heer leven in overvloed ontvangt en de zending om getuigen te zijn. Ik weet hoezeer de clerus zich inzet om doorheen het catechetisch en homiletisch onderricht de zin van die zondagsviering voor de gelovigen te verduidelijken, opdat die er ook alle vruchten van zouden van zouden plukken. In het bijzonder nodig ik allen uit om stil te staan bij de gave van Christus door ons via zijn kerk de sacramenten te geven, en vooreerst de eucharistie en het berouw waar de mens verlost en vergeven wordt. Moge elke gemeenschap nadenken over de plaats die ze vrijmaakt voor de liturgie en voor de viering van de sacramenten, in respect voor de kerkelijke riten en voor de volheid waarmee die gemeten worden.

Document

Naam: TOT DE BELGISCHE BISSCHOPPEN BIJ GELEGENHEID VAN HUN "AD LIMINA"-BEZOEK 1992
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 3 juli 1992
Copyrights: © 1993, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam