• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gerechtigheid berust op respect voor mensenrechten

Universele, onaantastbare en onvervreemdbare rechten zijn de mens is van nature gegeven. Deze rechten bestaan echter niet geïsoleerd. In dit opzicht leerde mijn achtenswaardige voorganger paus Johannes XXIII dat de mens "rechten (heeft) en plichten, die rechtstreeks en in gelijke mate voorvloeien uit zijn natuur" H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 9. Het is op het juiste antropologische fundament van deze rechten en plichten, en op hun intrinsieke samenhang, dat het ware bolwerk van de vrede rust.
In de voorbije eeuwen zijn deze mensenrechten geformuleerd in verklaringen over uitgangspunten en in bindende wettelijke instrumentaria. In de geschiedenis van volken en naties, op zoek naar gerechtigheid en vrijheid, zal de afkondiging van deze rechten worden gememoreerd met gerechtvaardigde trots, ook omdat dit dikwijls werd ervaren als een keerpunt na onverhulde schendingen van de waardigheid van individuen en hele bevolkingen.

Vijftig jaar geleden, na een oorlog die werd gekenmerkt door de ontkenning van zelfs het recht van bestaan van zekere volkeren, kondigde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948) af. Dat was een plechtige gebeurtenis, die plaatsvond na de verdrietige ervaring van de oorlog. Zij werd gemotiveerd door het verlangen om formeel te erkennen dat voor iedere mens en alle volkeren dezelfde rechten gelden. In dat document lezen wij een uitspraak die de tijd heeft doorstaan: "Erkenning van de impliciete waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensenfamilie is het fundament van vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld" Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). Preambel. De afsluitende woorden van het document Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948), 30 verdienen niet minder aandacht:

"Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben".

Het is een tragisch feit dat deze bepaling vandaag op grove wijze wordt geschonden door onderdrukking, conflicten en corruptie, of, op een meer subtiele manier, door pogingen om de definities die in de Universele Verklaring zijn vastgelegd, te herinterpreteren of opzettelijk mis te verstaan. Dat document moet in zijn totaliteit worden verstaan, zowel naar de geest als naar de letter. Het blijft, zoals paus Paulus VI verklaarde, een van de glorieuze hoogtepunten van de Verenigde Naties, "speciaal als we denken aan het belang dat het heeft voor een zekere weg naar vrede" H. Paus Paulus VI, Boodschap, Bij gelegenheid van de 25e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Boodschap aan de president van de 28. Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (10 dec 1973).

Op de vijftigste verjaardag van de Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
, die vorig jaar is gevierd, is het passend in herinnering te brengen dat "de bevordering en bescherming van de mensenrechten een prioriteit is voor de internationale gemeenschap" Verklaring van Wenen, Wereldcongres over de Mensenrechten juni 1993, Preambel. Niettemin lagen er over deze verjaardag zekere schaduwen, gevormd door de gereserveerdheid die werd uitgedrukt ten aanzien van twee essentiële kenmerken van het grondbeginsel van de mensenrechten: hun universaliteit en hun individualiteit. Deze onderscheiden kenmerken moeten met kracht worden herbevestigd om de kritiek te kunnen afwijzen van hen die menen het argument van de culturele uitzonderlijkheid te kunnen gebruiken om de schendingen van mensenrechten te maskeren, alsmede de kritiek van degenen die de beginselen van de menselijke waardigheid afzwakken door het juridische gewicht van sociale, economische en culturele rechten te ontkennen. Universaliteit en individualiteit zijn twee leidende principes die vereisen dat mensenrechten geworteld zijn in elke cultuur en dat hun juridische profiel zodanig wordt versterkt dat zij volledig worden gewaarborgd.

Respect voor mensenrechten betekent niet alleen hun wettige bescherming. Het moet alle andere aspecten impliceren die voortkomen uit het begrip voor menselijke waardigheid, de basis van het recht. In deze zin heeft aandacht voor educatie een grote relevantie. Het is in dezelfde mate van belang als bijdrage ter bevordering van mensenrechten, een opdracht die het gevolg is van liefde voor de menselijke persoon als zodanig: "omdat liefde ten grondslag ligt aan wat rechtvaardigheid kan bieden" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 78. In de contekst van de bevordering van mensenrechten moeten verder inspanningen worden geleverd om de rechten van het gezin te beschermen, dat de "natuurlijke- en basiseenheid is van de maatschappij" Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948), 16. a Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983).

Document

Naam: UIT RECHT OP GERECHTIGHEID VOOR IEDER GROEIT DE VREDE VOOR ALLEN
Boodschap voor de 21e Wereldvredesdag, 1 janauari 1998
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1997
Copyrights: © 1997, Analecta Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam