• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Schrift, traditie, leergezag
In gelovige eerbied naar het Woord van God luisterend heeft de Kerk de opdracht dit te verkondigen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 1. Dientengevolge maakt de verkondiging van het Evangelie deel uit van de voornaamste plichten van de Kerk; zij is voornamelijk de taak van de bisschoppen en neemt op het ogenblik een zeer belangrijke plaats in Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25. In deze context komt de dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
weer aan de orde, die wellicht te zeer verwaarloosd is, maar die Paus Paulus VI weer naar voren heeft gebracht, grondiger en actueler, in zijn apostolische Exhortatie H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
. Ook voor deze Constitutie moet een gedeeltelijke lezing vermeden worden. In het bijzonder kan de exegese van de oorspronkelijke betekenis van de Heilige Schrift, die zo wordt aanbevolen door het Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 12, niet gescheiden worden van de levende traditie van de Kerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 9 noch van de authentieke interpretatie door het kerkelijk leergezag Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10. Een onjuiste tegenstelling tussen het dogmatische en het pastorale moet vermeden of overwonnen worden. Immers, het ware doel van het herderlijke schrijven is de actualisering en de concretisering van de waarheid van het heil, die op zichzelf voor alle tijden geldt. De bisschoppen moeten, als echte herders, de goede weg wijzen aan de kudde, het geloof van de kudde krachtiger maken, de gevaren voor de kudde vermijden.
Evangelisatie
Het mysterie van het goddelijke leven, waarin de Kerk participeert, moet aan alle volkeren worden verkondigd. Van nature is de Kerk missionair Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 2. De bisschoppen onderwijzen dus niet alleen de gelovigen, maar verkondigen ook het geloof en leiden zo nieuwe leerlingen naar Christlls Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25. Evangelisatie is de eerste plicht niet alleen van de bisschoppen, maar ook van de priesters en de diakens, ja van alle christenen. Overal op aarde is de overdracht van het geloof en van de morele waarden, die uit het Evangelie voortvloeien, op de komende generatie (de jongeren) in gevaar. Vaak blijken de kennis van het geloof en de erkenning van de morele orde tot een minimum beperkt. Daarom is een nieuwe aanzet tot evangelisatie en tot integrale en systematische catechese vereist. Evangelisatie betreft niet alleen de missie in de gebruikelijke zin van het woord, namelijk 'ad gentes'. Evangelisatie van de niet-gelovigen vooronderstelt een zelfevangelisatie van de gedoopten; dus ook van de diakens, de priesters en de bisschoppen. Evangelisatie vindt plaats door getuigen. De getuige getuigt niet alleen in woorden, maar ook door zijn leven. Men zou niet moeten vergeten dat getuigenis in het Grieks 'martyrium' is. Vanuit dit gezichtspunt kunnen de oude Kerken veel leren aan de jonge Kerken, wat hun dynamiek, hun leven en hun getuigenis en zelfs het bloedvergieten voor het geloof betreft.
Relatie tussen het leergezag van de bisschoppen en de theologen
Theologie is, volgens Sint Anselmus, 'fides quaerens intellectum' (Geloof dat begrepen wil worden). Omdat alle christenen verantwoording willen geven van hun heilsverwachting (apologie) Vgl. 1 Pt. 3, 15 , is de theologie op het ogenblik specifiek nodig voor het leven van de Kerk. Met vreugde onderkennen wij alles wat de theologen gedaan hebben om de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie uit te werken, vervolgens te helpen bij een getrouwe interpretatie en de toepassing van die documenten in de tijd na het Concilie. Aan de andere kant echter betreuren wij het dat de theologische discussies tegenwoordig soms voor de gelovigen redenen tot verwarring hebben verschaft. Daarom zijn wederzijdse betrekkingen en dialoog tussen de bisschoppen en de theologen voor de opbouwen een dieper begrip van het geloof van het hoogste belang.
Aanbevelingen
Velen hebben de wens geuit dat er een catechismus of compendium wordt samengesteld van de gehele katholieke leer van het geloof en de moraal, dat als een soort uitgangspunt zou dienen voor de nationale catechismussen. De presentatie van de leer moet zowel bijbels als liturgisch zijn. Het moet een gezonde leer zijn, die echter aangepast is aan het huidige leven van de christenen.' De vorming van de kandidaten voor het priesterambt vraagt om een bijiondcre aandacht. Men wordt verwezen naar het Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Optatam Totius Ecclesiae
Over de priesteropleiding
(28 oktober 1965)
betreffende de filosofische vorming en de wijze van theologie onderwijzen 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 16. Er wordt de aanbeveling gedaan dat de leerboeken zich niet beperken tot het op een wetenschappelijke en pedagogische wijze uiteenzetten van een gezonde theologie, maar ook doordrongen zijn van de ware geest van de Kerk.

Document

Naam: ECCLESIA SUB VERBO DEI MYSTERIA CHRISTI CELEBRANS PRO SALUTE MUNDI
In Gods Woord viert de Kerk de mysteries van Christus voor het heil van de wereld - Eindrapport van de 2e Buitengewone Bisschoppensynode: 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 7 december 1985
Copyrights: © 1986, SRKK
Vert.: dr. W. Rood
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam