• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Secularisme en terugkeer naar het heilige
De korte periode van twintig jaar die ons scheidt van het einde van het Concilie wordt historisch gekenmerkt door zeer snelle veranderingen. In die zin vallen de tekenen van de tijd op enkele punten niet precies samen met de omstandigheden van het Concilie. Er moet onder andere een speciale aandacht besteed worden aan het verschijnsel secularisme. Zeker, het Concilie heeft de wettige autonomie van de tijdelijke werkelijkheid verzekerd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 36. en elders; en in die zin moet een goed verstane secularisatie toegelaten worden. Maar het gaat dan om iets heel anders dan om het secularisme dat bestaat uit een visie van de mens en de wereld die de omvang van het mysterie buiten beschouwing laat, meer nog: die er geen rekening mee houdt of deze ontkent. Dit immanentisme is een beperking van de algehele visie van de mens die niet tot een echte bevrijding leidt, maar tot een nieuwe verafgoding, tot de slavernij van de ideologieën, tot een leven waarin men gevangen zit in de beperkende en vaak onderdrukkende structuren van deze wereld. Midden in dit secularisme zijn ook tekenen te vinden van een terugkeer naar het heilige, een nieuwe honger en dorst naar transcendentie en het goddelijke. Om deze terugkeer naar het heilige te bevorderen en tegelijkertijd het secuiarisme te overwinnen moeten we de weg openen naar de dimensie van het 'goddelijke' of van het mysterie, en de mensen van onze tijd de beginselen van het geloof bieden. Want, zoals het Concilie dit heeft gezegd, de mens is een vraag voor zichzelf en God alleen kan hem een onweerlegbaar antwoord geven Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 21. De toename van sekten zou ons ertoe kunnen brengen ons af te vragen of wij altijd voldoende de betekenis van het heilige getoond hebben ...
Het mysterie van God door Jezus Christus in de Heilige Geest
De belangrijkste zending van de Kerk, gedreven door de Heilige Geest, is het prediken van de goede en gelukkige tijding van de uitverkiezing, het mededogen en de barmhartigheid van God, die zich gemanifesteerd hebben in de geschiedenis van het heil, die door Jezus Christus hun hoogtepunt vinden in de volheid der tijden en die de mensen krachtens de Heilige Geest het heil mededelen en aanbieden. Christus is het licht van de mensen. Met de verkondiging van het Evangelie moet de Kerk er zorg voor dragen dat het licht dat zij brengt, schittert op haar eigen gelaat Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1. Zij maakt zich geloofwaardiger als zij minder over zichzelf en meer over de gekruisigde Christus spreekt (1 Kor. 2, 2), en hiervan getuigt door haar eigen leven. Zo is de Kerk als een sacrament, dat wil zeggen teken en instrument van gemeenschap met God en van gemeenschap en verzoening van de mensen onderling. De boodschap van de Kerk, zoals die beschreven is door het Tweede Vaticaans Concilie, is trinitair en gecentreerd op Christus. Als Zoon van God cn nieuwe Adam toont Jezus Christus tegelijk het mysterie van God en het mysterie van de mens in zijn leer hoge roeping Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22. De Zoon van God is mens geworden om de mensen tot zonen van God te maken. Door deze vertrouwdheid met God wordt de mens verheven tot de hoogste waardigheid. Wanneer de Kerk Christus predikt, verkondigt zij de mensen dan ook het heil.
Mysterie van de Kerk
Al het belang van de Kerk vloeit voort uit haar band met Christus. Het Concilie heeft de Kerk met verschillende titels omschreven: volk van God, lichaam van Christus, bruid van Christus, tempel van de Heilige Geest, familie van God. Deze omschrijvingen van de Kerk vullen elkaar aan en vragen om de verlichting van het Mysterie van Christus en van de Kerk in Christus. Wij kunnen niet een onjuiste eenzijdige visie op de Kerk als louter hiërarchisch vervangen door een nieuwe evenzeer eenzijdige sociologische opvatting. Jezus Christus is altijd aanwezig in zijn Kerk, waarin Hij als herrezen leeft. Uit de band van de Kerk met Christus blijkt duidelijk het eschatologische karakter van de Kerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 48-51. Zodat in haar pelgrimstocht hier op aarde de Kerk een Messiaans volk is Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9 en in zichzelf reeds op de nieuwe mens anticipeert. Zij is echter een heilige Kerk die in zich de zondaars draagt en altijd gezuiverd moet worden, die vervolgd door de wereld en getroost door God voortgaat op weg naar het komend Rijk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8. Zo zijn het mysterie van het kruis en het mysterie van de verrijzenis in de Kerk aanwezig.
Universele roeping tot heiligheid
Als mysterie in Christus is de Kerk een teken en een instrument van heiligheid. Om die reden heeft het Concilie de roeping van alle gelovigen tot heiligheid verkondigd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 39-43. Hoofdstuk 5. De roep tot heiligheid nodigt uit tot een innerlijke bekering van het hart en tot het deelnemen aan het leven van God, één en drievuldig, hetgeen verder gaat dan de verwezenlijking van ieder verlangen van de mens. Vooral in onze tijd waarin zoveel mensen in zich een innerlijke leegte voelen en een geestelijke crisis doormaken, moet de Kerk krachtig de zin van de hoetedoening, het gebed, de aanbidding, de opoffering, het zichzelf geven, de barmhartigheid en de rechtvaardigheid bewaren en bevorderen. Door de hele geschiedenis van de Kerk heen zijn de heiligen altijd bron en oorsprong geweest van vernieuwingen, onder de moeilijkste omstandigheden. Tegenwoordig heben wij een grote behoefte aan heiligen en moeten wij onvermoeibaar God daarom vragen. Laten de religieuze gemeenschappen zich krachtens hun professie van de evangelische raden bewust zijn van hun speciale missie in de Kerk van nu, en wij moeten ze aanmoedigen in hun missie. De apostolische bewegingen en de nieuwe 'bewegingen van geestelijk leven' zijn dragers van een grote verwachting als ze rechtmatig in de kerkgemeenschap blijven. Alle leken moeten hun rol vervullen in de Kerk en in hun dagelijkse bezigheden (gezin, werk en andere wereldlijke bezigheden, vrije tijd) zodat ze de wereld doordringen en hem veranderen door het licht en het leven van Christus. De volksdevoties zijn, als die juist begrepen en correct gepraktiseerd worden, zeer nuttig om de heiligheid van het volk te voeden. Zij verdienen daardoor meer aandacht van de kant van de pastores. De gelukzalige Maagd Maria, onze Moeder in de orde van de genade Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 61, is ons voorbeeld van heiligheid en van een volledig antwoord op het beroep dat God op alle christenen doet (vgl. Lumen Gentium, hoofdstuk 8).
Aanbevelingen
Op het ogenblik moeten de herders van de Kerk mcer dan ooit uitblinken in het getuigenis van de heiligheid. In de seminaries en de kloosters moeten de kandidaten niet alleen een intellectuele vorming krijgen, maar ook een geestelijke. Zij moeten serieus worden voorbereid op een dagelijks geestelijk leven (gebed, meditatie, Bijbellezing, regelmatig ontvangen van de Sacramenten van de Boete en van de Eucharistie). Overeenkomstig het decreet '2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
' moeten zij voorbereid worden op het priesterambt zodanig dat zij ook in hun pastorale liefde voedsel vinden voor hun geestelijk leven Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 18. Zij kunnen dan ook in de uitoefening van hun ambt de gelovigen waardevolle raadgevingen geven voor hun geestelijk leven. Een werkelijke vernieuwing in de religieuze gemeenschappen moet dus aangemoedigd en bevorderd worden. Eveneens moet bij de leken dezelfde geestelijke instelling gebaseerd op de doop bevorderd worden. Heel bijzonder is te bevorderen een spiritualiteit van gehuwden, gebaseerd op het huwelijkssacrament: het belang hiervan is zeer groot voor de overdracht van het geloof op de toekomstige generaties.

Document

Naam: ECCLESIA SUB VERBO DEI MYSTERIA CHRISTI CELEBRANS PRO SALUTE MUNDI
In Gods Woord viert de Kerk de mysteries van Christus voor het heil van de wereld - Eindrapport van de 2e Buitengewone Bisschoppensynode: 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 7 december 1985
Copyrights: © 1986, SRKK
Vert.: dr. W. Rood
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam