• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aanbeveling 5 - Heiligheid en spiritualiteit van de christengelovigen-leken

Door één en dezelfde doopgenade worden alle christengelovigen geroepen tot heiligheid, zijn daartoe zelfs verplicht, en uit deze genade, waarin de Heilige Geest zijn gaven openbaar maakt, vloeien diverse roepingen voort, wil heel het Volk van God de zending om alles in Christus te herstellen waar maken. Gedreven door de liefde, welke de Heilige Geest in de harten heeft uitgestort, helpen zij elkaar wederkerig om ieder voor zich de eigen roeping te vinden en tot een goed einde te brengen. Zij dienen af te gaan op de bronnen voor de levensvereniging met God de Vader in Christus door gelovig te luisteren naar het Woord Gods, door actief deel te nemen aan het Eucharistisch offer, door het Verzoenings- of Boetesacrament en andere sacramenten te ontvangen, door aanhoudend zowel persoonlijk als in gezins- en gemeenschapsverband te bidden, door aandachtig op te zien naar de trouw, die wij de Heilige Geest, de gever van de nieuwe liefdeswet, moeten betuigen in de dagelijkse gebeurtenissen, in gezin, arbeid, tijden van ontspanning en in de kunsten door in alle personen het gelaat van Christus te zoeken. Op die manier groeien zij tot de volheid van Christus' leven en kondigen zij door het teken van hun eigen leven de Blijde Boodschap aan en dragen die over. Bovendien moeten de christengelovigen er aan denken dat onverschillig welke activiteit, die op het bovennatuurlijke gericht staat, onvruchtbaar zal zijn, als ze niet in staat van genade wordt volbracht, dat is: in eenheid met Christus, want de rank, die niet met de wijnstok - die Christus is - verbonden blijft, brengt geen enkele vrucht voort: 'want zonder mij kunt ge niets doen' (Joh. 15, 5).

De eenheid van leven van de leken-gelovigen is van het hoogste belang: zij moeten immers in het gewone beroeps- en sociale leven geheiligd worden. Om dus aan hun roeping te beantwoorden, moeten de leken-gelovigen hun dagelijkse activiteiten zien als een kans om zich met God te verenigen en Diens wil te vervullen alsmede om andere mensen van dienst te zijn en hen te voeren tot gemeenschap met God in Christus. Vandaar moeten de dimensies van incarnatie en historiciteit van de christelijke spiritualiteit voor alle christengelovigen-leken duidelijk zijn zó dat de heiligheid een concrete betekenis heeft, wil zij zich echt voltrekken naar analogie van het Mensgeworden Woord, dat zich voor de mensen heeft overgeleverd. De sociale leer van de Kerk moet als een integraal onderdeel van de spirituele vorming worden beschouwd. Alle christenen zijn geroepen hun liefde voor de naasten, heel bijzonder de armen, te laten zien en een samenleving van gerechtigheid en liefde op te bouwen.

Het spirituele leven van een christen is echt ecclesiaal. Daarom is het heel goed om het belang van zowel de parochie als van verenigingen, bewegingen en andere instellingen, die vooral in de jongste tijd ontstaan zijn ter bevordering van het spirituele leven van leken helder uit te laten komen. Derde Orden en andere verenigingen, die gelieerd zijn aan instituten voor gewijd leven hebben ook haar aandeel in de spirituele vorming van de christengelovigen.

Omdat het de plicht is van de christengelovigen zich ervoor in te zetten, dat de goddelijke heilsboodschap tot alle mensen overal ter wereld doordringt, moet ook in hun herinnering worden teruggeroepen dat de missionaire dimensie een wezenlijk aspect is van echte heiligheid, te meer omdat het merendeel van de huidige mensheid Christus nog niet kent of niet aanvaardt.

Ter ontplooiing van de heiligheid van gelovige leken moet ook de noodzakelijke vorming in herinnering worden geroepen alsmede de waarde van de middelen, die de Kerk gewoonlijk aanbeveelt ter bevordering van een degelijk spiritueel leven, namelijk de schriftlezing, sacramenten, liturgie, persoonlijk gebed, kinderlijke liefde tot Maria, retraite enz. Door het afnemen van volksdevoties ervaren veel gelovigen een leemte in hun spirituele leven. Onder behoud van de leer van het Tweede Vaticaans Concilie met betrekking tot de liturgie als hoogtepunt, 'waarnaar de Kerk in al haar handelen streeft en tegelijk als bron' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 10, waaruit al haar kracht ontspringt, bevelen wij, naar omstandigheden, de pogingen aan om alle publieke geloofsuitingen, bijvoorbeeld pelgrimages, processies enz., en ook het gezinsgebed thuis te bevorderen.

Op veel manieren ervaren mensen pijn en tegenstellingen; wat meer zegt: zij worden ten diepste gegrepen door angst voor de realiteit van de eigen dood en voor een onzekere toekomst. Christus heeft ons daarvan verlost, toen Hij onze zonden uitdelgde. In gehoorzaamheid aan de wil van de Vader en in uiterste liefde voor ons nam Hij het kruis op zich en legde daarmee een liefdesgetuigenis af tegenover misdadiger en vijand. Alle christengelovigen moeten de pijn en de tegenstellingen leren aanvaarden door ze in verbinding te brengen met Christus' Kruis, dat aan heel het christelijke leven zin geeft.

Document

Naam: PROPOSITIONES N.A.V. DE 10E BISSCHOPPENSYNODE OVER DE LEKEN
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 30 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Kerkelijke Documentatie (SRKK) jrg 16, p. 261-288
Vert.: dr A. H. Eijsink, dr R. Huysmans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam