• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SACRUM
Bij gelegenheid van de overbrenging van de relieken van de H. Andreas

PAUS PAULUS VI, Dienaar der Dienaren Gods,

overhandigt met diepe vreugde aan de Kerk van Patras het heilig Hoofd van de H. Apostel Andreas dat, na eertijds uit de Peloponnesus weggevoerd te zijn, zijn Voorganger Paus Pius II vol eerbied in ontvangst heeft genomen en eigenhandig naar Rome heeft overgebracht, waar het geplaatst is in de Basiliek, vermaard door de naam en het graf van de H, Petrus. Hij verheugt zich, omdat thans in vervulling gaat wat deze Voorganger op de Stoel van Petrus bij die gelegenheid met vooruitziende blik over dit kostbaar deel van de relieken van de Apostel heeft gezegd:

,Met Gods wil zult gij eervol op uw troon hersteld worden en eens zal men mogen zeggen: 0 gelukkige ballingschap die zo'n tussenkomst heeft mogelijk gemaakt!'

Volgens het raadsbesluit van de goddelijke Voorzienigheid gaat dit nu op het juiste ogenblik in deze tijd plaatsvinden, waarin de mensen van goede wil zich ervoor inspannen om eindelijk na de bitterheid van de scheiding de hoop op vrede en eendracht onder de christelijke Kerken op schitterende wijze te doen herleven.

Nu dus dit zeer geëerde Hoofd naar zijn vroegere plaats wordt teruggebracht, stort de Bisschop van de Katholieke Kerk en de Opvolger van Petrus dit smeekgebed:

Heraut van Christus onze God, Heilige Andreas, die het eerst door Hem geroepen zijt, gij hebt uw broeder Simon geroepen en, uitverkoren tot deze zo verheven taak, zijt gij zijn deelgenoot geweest in het volgen van de Meester, zijn medewerker in het apostolaat, zijn navolger in het martelaarschap; mogen op uw voorspraak deze heilige relieken, die bij het graf van uw broeder een voortreffelijke toevluchtsoord vonden, een onderpand zijn van en een aansporing tot een broederlijke gezindheid in eenzelfde verering en geloof in Christus en in wederzijdse liefde; mogen deze relieken, die naar het vaderland worden teruggebracht waar gij door uw glorievol martelaarschap hebt geschitterd, zich toch in de stad van Petrus van nu af aan als het ware over een ereburgerschap verheugen en met deze stad door banden van liefde verenigd blijven.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter, 26 september in het jaar 1964.

PAULUS VI, PAUS

Document

Naam: SACRUM
Bij gelegenheid van de overbrenging van de relieken van de H. Andreas
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief jrg. 19, nr. 50-51
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam