• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gods goedheid

En afgezien hiervan, als wij de zaak aandachtig overwegen vooral rekening houdend met de omstandigheid, dat God de Moeder van Zijn enige Zoon zonder twijfel met vurige en hartelijke liefde bemind heeft en nog bemint, hoe kan dan de gedachte zelfs nog maar bij ons opkomen, dat Zij ooit, hoe kortstondig ook, aan de zonde onderworpen of van de genade verstoken was? Zeer zeker was God in staat om Haar krachtens de verdiensten van de Verlosser dit schitterend voorrecht te schenken ; dat dit nu niet gebeurd zou zijn, kunnen we ons niet eens indenken. Het was immers passend dat de Verlosser een Moeder had, die Hem zoveel mogelijk waardig was; en dit zou Zij niet geweest zijn, indien Zij door de erfzonde bevlekt aan de afschuwelijke macht van de duivel onderworpen was geweest, ook al bleef dit beperkt tot het moment van Haar Ontvangenis.

Algemene Verlossing door Christus

En men kan niet aanvoeren, dat hierdoor de Verlossing van Christus minder wordt, alsof deze zich niet langer tot alle kinderen van Adam uitstrekt, en dat er aldus afbreuk wordt gedaan aan de taak en de waardigheid van de Goddelijke Verlosser zelf. Want als Wij aandachtiger op de zaak ingaan, zien Wij gemakkelijk in, dat Christus de Heer Zijn Moeder juist op volmaakte wijze heeft verlost, daar Zij met het oog op Zijn verdiensten door God tegen alle smet der erfzonde gevrijwaard was. Zo worden de oneindige waardigheid van Jezus Christus en Zijn taak als algemene Verlosser door dit leerstuk niet verzwakt of verminderd, maar zeer versterkt.

Samenvatting

Vele niet-Katholieken en Protestanten vallen daarom ook in dit punt ten onrechte onze verering voor de maagdelijke Moeder Gods aan, alsof wij iets zouden onttrekken aan de cultus, die alleen God en Jezus Christus verschuldigd is, terwijl daarentegen elk eerbetoon, dat Wij aan Onze hemelse Moeder brengen, ongetwijfeld strekt tot glorie van Haar goddelijke Zoon, niet alleen omdat alle genaden en alle gaven, zelfs de hoogste, uit Hem voortkomen, als uit hun eerste oorsprong, maar ook omdat "vaders de trots zijn van hun kinderen" (Wijsh. 17, 6)

Daarom werd dit leerstuk vanaf de oudste tijden van de Kerk voortdurend duidelijker erkend en voortdurend wijder bekend, zowel bij de Herders als in de geest en het bewustzijn van het christelijke volk. De bewijzen hiervoor vinden Wij vooreerst in de geschriften van de Kerkvaders, zoals Wij reeds gezegd hebben; vervolgens in de Kerkvergaderingen en in de akten van de Pausen van Rome; tenslotte in de oudste liturgieën, wier heilige boeken, ook de alleroudste, dit feest geven als door het voorgeslacht overgeleverd.

Bevestiging uit de afgescheiden kerk

Bovendien zijn er bij alle gemeenten van Oosterse Christenen, die reeds lang geleden van de Katholieke Kerk zijn afgescheiden, zowel vroeger als nu aanhangers van deze leer, al zijn zij in hun opvattingen niet vrij van dwaling en vooroordeel; jaarlijks vieren zij het feest van de Onbevlekte Maagd; zoiets zou zeker niet het geval zijn, als zij niet reeds vroeger deze leer gekend hadden, voordat zij namelijk uit de ene schaapstal wegtrokken.

Dwaling van niet-Katholieken en Reformatoren

Nu het bijna honderd jaar geleden is dat Paus Pius IX z.g. dit buitengewone voorrecht van de maagdelijke Moeder Gods plechtig definiëerde, willen Wij gaarne met de woorden van dezelfde Paus dit gehele betoog samenvatten en besluiten: "Deze leer is volgens de Vaders door de Heilige Schrift gewaarborgd, zij is in de overlevering door zoveel getuigenissen van Vaders gestaafd, zij is in zoveel oorkonden van eerbiedwaardige ouderdom neergelegd en tot uitdrukking gebracht, door het hoogste beslissende gezag in de Kerk uitgevaardigd en bevestigd", Z. Paus Pius IX, Dogmatische Bul, Ineffabilis Deus (8 dec 1854), 18 dat voor Pausen en gelovigen "niets aangenamer en dierbaarder is dan de maagdelijke Moeder Gods overal te vereren, te aanroepen en te prijzen als de Onbevlekte Ontvangenis". Z. Paus Pius IX, Dogmatische Bul, Ineffabilis Deus (8 dec 1854), 19

Document

Naam: FULGENS CORONA
Stralende erekroon - 100 jaar dogmaverklaring Onbevlekte Ontvangenis
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1953
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam