• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Achting voor de Internationale Arbeidsorganisatie: vermenselijken van de arbeid

Tenslotte - en ik denk dat ik hierin de woordvoerder ben niet alleen van de Apostolische Stoel maar in zekere zin van alle hier aanwezige personen - zou ik een bijzondere hoogachting en erkentelijkheid willen uitspreken voor de Internationale Organisatie van de Arbeid zelf. Uw organisatie neemt namelijk een belangrijke plaats in het internationale leven in, zowel door haar ouderdom als door de voortreffelijkheid van haar doelstellingen. In 1919 opgericht door het Verdrag van Versailles, heeft ze zich tot taak gesteld bij te dragen aan een duurzame vrede door de bevordering van de sociale rechtvaardigheid, zoals de eerste woorden van het voorwoord op haar constitutie zeggen: 'Aangezien een universele en duurzame vrede slechts gegrondvest kan zijn op de basis van de sociale rechtvaardigheid .. .'. De directeur-generaal heeft nogmaals herinnerd aan deze fundamentele betrokkenheid op het symposium, dat door de Pauselijke Raad 'Justitia et Pax' begin april jongstleden in Rome werd georganiseerd, toen hij naar het perkament verwees, dat de eerste steen van het gebouw van het Internationale Bureau van de Arbeid bevat en de vermelding draagt: 'Si vis pacem, cole iustitiam', 'Si tu veux la paix, cultive la justice' (Indien u vrede wilt, ontwikkel de rechtvaardigheid ).

De verdiensten van uw organisatie komen duidelijk naar voren in het bestaan van de talrijke internationale overeenkomsten en aanbevelingen die de internationale normen van de arbeid vaststellen, 'nieuwe sociale gedragsregels' om 'de particuliere belangen ertoe (te dwingen) om zich te onderwerpen aan de ruimere visie van het algemeen welzijn' H. Paus Paulus VI, Toespraak, Genève (Zwitserland), Tot de Internationale Arbeidsorganisatie (10 juni 1969), 14.19. Haar verdiensten zijn ook zichtbaar in de talrijke andere activiteiten die ondernomen zijn om aan de nieuwe behoeften te voldoen, die zich sinds de evolutie van de sociale en economische structuren hebben doen gevoelen. En tenslotte blijken ze ook duidelijk wanneer men de dagelijkse en volhardende arbeid beschouwt van de functionarissen van het Internationale Bureau van de Arbeid en van de instanties die het in het leven heeft geroepen om zijn actie te versterken, zoals het Internationale instituut voor sociale studies, de Internationale vereniging voor sociale voorzieningen en het Internationale centrum voor beroeps bekwaamheid en technische verbetering.

Wanneer ik me heb veroorloofd de Internationale Organisatie van de Arbeid te vermelden in mijn encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
dan heb ik dat gedaan om de aandacht te vestigen op haar talrijke verwezenlijkingen en om haar aan te moedigen haar activiteiten ten gunste van de vermenselijking van de arbeid nog te versterken. Ik heb ook het feit in het licht willen stellen dat de doelstellingen van de Internationale Organisatie van de Arbeid, in de poging die de menselijke arbeid beoogt te baseren op de verhoudingen van het ware welzijn - hetgeen in overeenstemming is met de objectieve beginselen van de sociale moraal - zeer nauw aansluiten bij die welke de Kerk en de Apostolische Stoel willen nastreven op hun eigen gebied en met aan hun zending aangepaste middelen. Dat werd trouwens herhaaldelijk benadrukt door mijn voorgangers, de Pausen Pius XII en Johannes XXIII en in het bijzonder door Paulus VI in 1969 bij gelegenheid van het H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot de Internationale Arbeidsorganisatie
Genève (Zwitserland)
(10 juni 1969)
waarmee hij heeft willen deelnemen aan de viering van de vijftigste verjaardag van de oprichting van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Kerk en de Apostolische Stoel verheugen zich vandaag evenzeer als voorheen over de uitstekende samenwerking welke met uw organisatie bestaat, een samenwerking die reeds een halve eeuw oud is en in 1967 zijn formele beslag kreeg in de accreditering van een permanente waarnemer bij het Internationale Bureau van de Arbeid. Met een dergelijke stap heeft de Apostolische Stoel een bestendige uitdrukking willen geven aan zijn wil samen te werken en aan de hevige belangstelling welke de katholieke Kerk, bezorgd om het ware welzijn van de mens, voor de problemen van de arbeid koestert.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE 68E SESSIE VAN DE INTERNA­TIONALE ARBEIDSCONFERENTIE TE GENEVE
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 juni 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken jrg. 37 p. 1280-1291
Vert.: Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam