• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Meneer de voorzitter,
meneer de directeur-generaal, dames en heren afgevaardigden, dames en heren,

Allereerst wens ik mijn vreugde uit te spreken over de gelegenheid die mij is geboden vandaag hier te zijn en het woord te nemen tegenover deze doorluchtige vergadering welke bijeen is voor de achten zestigste zitting van de Internationale Conferentie van de Arbeid. Gebeurtenissen die u bekend zijn hebben mij verhinderd op de uitnodiging in te gaan, welke de directeur-generaal aan mij had gericht om aan de vorige zitting deel te nemen. Ik dank God die mijn leven heeft behouden en mijn gezondheid heeft hersteld. De onmogelijkheid waarin ik mij bevond om in 1981 hier te komen heeft mij het diepe verlangen dat ik gevoelde u te ontmoeten nog versterkt, want ik voel mij door velerlei banden verbonden met de wereld van de arbeid. En het bewustzijn van een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot de talrijke problemen die eigen zijn aan de werkelijkheid van de menselijke arbeid is daarvan zeker niet de minste: belangrijke, dikwijls moeilijke, maar altijd fundamentele problemen die de bestaansreden vormen van uw organisatie. De uitnodiging die de directeur-generaal na mijn herstel heeft herhaald, heeft mij dan ook bijzonder verheugd. Inmiddels heb ik mijn encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
over de menselijke arbeid gepubliceerd met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de sociale leer van de katholieke Kerk waarvan de grote documenten, vanaf Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
van Paus Leo XIII, een eerbiedige en gunstige weerklank hebben gevonden bij de vergadering van de Internationale Organisatie van de Arbeid, welke altijd gevoelig is voor de verschillende aspecten van de ingewikkelde problematiek van de menselijke arbeid in de loop van de verschillende historische etappen van haar bestaan en haar activiteiten.

Het zij mij vergund hier mijn erkentelijkheid uit te spreken voor uw uitnodiging en voor het hartelijk onthaal dat mij werd bereid. Tegelijk wil ik u ook zeggen hoezeer ik de beminnelijke woorden waardeer die de directeur-generaal zojuist tot mij heeft gericht; ze maken het mij gemakkelijker op mijn beurt het woord tot u te richten. Als gast van deze vergadering spreek ik tot u in naam van de katholieke Kerk en van de Apostolische Stoel, waarbij ik mij plaats op het gebied van hun universele zending welke voor alles een godsdienstig en moreel karakter heeft. Uit dien hoofde delen de Kerk en de Heilige Stoel de zorg van uw organisatie voor wat haar fundamentele doelstellingen betreft en voegen zich bij de hele familie van de naties voor het doel dat zij zich stelt, namelijk: bijdragen aan de vooruitgang van de mensheid.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE 68E SESSIE VAN DE INTERNA­TIONALE ARBEIDSCONFERENTIE TE GENEVE
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 juni 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken jrg. 37 p. 1280-1291
Vert.: Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam