• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze organen, die in het leven zijn geroepen en die als positief zijn ervaren in het proces van vernieuwing van de kerk volgens het Tweede Vaticaans Concilie, en die opgenomen zijn in de canonieke wetgeving, vertegenwoordigen een vorm van actieve deelname aan het leven en aan de zending van de Kerk als communio.

Par. 1

De normen van het Wetboek over de priesterraad bepalen welke priesters er lid van kunnen zijn. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 497-498 Lidmaatschap van de priesterraad is in feite voorbehouden aan de priesters, omdat deze raad zijn fundament vindt in de gemeenschappelijke deelname van de bisschop en de priesters aan hetzelfde priesterschap en dienstwerk. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 7

Noch de diakens, noch de niet-gewijde gelovigen kunnen het actieve of passieve stemrecht bezitten, ook al zijn zij medewerkers van de gewijde bedienaren. Dit geldt ook voor de priesters die hun clericale staat verloren hebben, of die hoe dan ook de uitoefening van het heilig dienstwerk hebben verlaten.

Par. 2

De diocesane en parochiële pastorale raad Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 514.536 en de parochiële raad voor economische aangelegenheden, Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 537 waarvan ook niet-gewijde gelovigen deel uitmaken, bezitten alleen een raadgevende stem en kunnen op geen enkele wijze een besluitvormend orgaan vormen. Alleen gelovigen die de door de canonieke richtlijnen vereiste kwaliteiten bezitten, kunnen voor deze taken gekozen worden. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 512. §§ 1 en 3 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1650

Par. 3

Aan de pastoor komt het toe voorzitter van de parochiële raden te zijn. Beslissingen die zijn genomen door een parochieraad, bijeengekomen zonder de pastoor als voorzitter of bijeengekomen tegen hem, zijn daarom ongeldig en hebben dus geen waarde. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 536

Par. 4

Alle diocesane raden kunnen hun eigen instemming met een daad van de bisschop alleen geldig betuigen wanneer een dergelijke instemming uitdrukkelijk vereist is door het recht.

Par. 5

De lokale situaties in acht nemende, kunnen de ordinarii gebruik maken van speciale studiegroepen of van experts in bijzondere kwesties. Toch kunnen deze geen parallelle organen vormen of de diocesane priesterraad en pastorale raad en evenmin de parochiële raden bevoegdheden ontnemen, zoals die geregeld zijn door het algemeen kerkelijk recht, Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 135. § 2 Als dergelijke organen in het verleden ontstaan zijn op basis van lokale gewoonten of particuliere situaties neme men de noodzakelijke maatregelen om hen conform te maken aan de geldende wetgeving van de Kerk.

Par. 6

De vicarius foraneus, die ook deken of aartspriester of met een andere titel genoemd wordt, en zij die er de plaats van innemen, ‘pro-vicarius’, ‘pro-decanus’, enzovoorts, moeten altijd priester zijn. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 553. § 1 Wie niet priester is, kan daarom niet geldig voor deze taken benoemd worden.

Document

Naam: ECCLESIAE DE MYSTERIO
Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Msgr. Darío Castrillón Hoyos e.a.
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam