• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uitgaande van de veronderstelling dat alle mensen in contact met de Kerk komen, werd de noodzakelijkheid van de Kerk voor het heil vooral begrepen als noodzaak om tot de Kerk te behoren. Sinds de Kerk zich bewust is geworden van haar zowel diachronische als synchronische minderheidspositie, is de noodzakelijkheid van de universele heilsfunctie van de Kerk op het eerste plan gekomen. Deze universele zending en deze sacramentele werkzaamheid in de heilsorde worden theologisch uitgedrukt door de Kerk universeel heilssacrament te noemen. Als zodanig staat de kerk in dienst van de komst van het rijk van God, de vereniging van alle mensen met God en de eenheid van de mensen onderling. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 1

Niet alleen om ons nu al deel te doen hebben aan het rijk van God en de vruchten ervan, heeft hij zich feitelijk als liefde geopenbaard, maar ook omdat Hij ons roept en vrij maakt om mee te werken aan de komst van zijn rijk. Aldus is de kerk niet alleen een teken, maar ook instrument van het rijk van God dat met kracht doorbreekt. De Kerk vervult haar zending als universeel heilssacrament door martyria, leiturgia en diakonia.

Door de martyria van het Evangelie van de door Jezus Christus bewerkstelligde universele verlossing verkondigt de Kerk aan alle mensen het Paasmysterie van het heil dat hen wordt aangeboden of waarvan zij al leven zonder het te weten. Als universeel sacrament van het heil is de Kerk wezenlijk een missionerende Kerk. God heeft immers, in zijn liefde, de mensen niet alleen geroepen tot het bereiken van hun uiteindelijke heil in de communio met Hem. Het behoort veeleer tot de ultieme roeping van de mens dat zijn heil niet wordt verwerkelijkt door het dienen van de “schaduw van de werkelijkheid die nog moet komen” (Kol. 2, 17), maar door de volledige kennis van de waarheid, door de communio van het volk van God en door, gesterkt door de zekere hoop op Gods trouw, actief mee te werken aan de komst van zijn rijk. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 1-2

Bij de leiturgia de viering van het Paasmysterie, vervult de Kerk haar zending tot priesterlijk dienstwerk als vertegenwoordiging van de hele mensheid. Op een manier die, naar Gods wil, doelmatig is voor alle mensen, stelt zij de vertegenwoordiging van Christus aanwezig die voor ons “tot zonde is gemaakt” (2 Kor. 5, 21) en in onze plaats “aan het hout hangt” (Gal. 3, 13) om ons van de zonde te bevrijden. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10 Door de diakonia tenslotte legt de kerk getuigenis af van de liefdesgave van God aan de menen en van het doorbreken van het rijk van gerechtigheid, liefde en vrede.

Tot de zending van de Kerk als universeel heilssacrament behoort ook “dat al het deugdelijk zaad dat in het hart en de geest van de mensen, in de eigen riten en culturen van de volkeren te vinden is niet alleen verloren zou gaan, maar geheeld, verheven en tot voltooiing gebracht” wordt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 17 Immers het handelen van de Geest gaat soms ook zichtbaar vooraf aan de apostolische activiteit van de Kerk, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 4 en zijn handelen kan zich ook manifesteren in het zoeken en de religieuze onrust van de mensen. Het Paasmysterie waarin alle mensen, op een wijze die God kent, ingelijfd kunnen worden, is de heilsrealiteit die de hele mensheid omvat, die de Kerk bij voorbaat verenigt met de niet-christenen waartoe zij zich richt, en ten dienste van de openbaring waarvan zij altijd moet staan. In de mate waarin de Kerk het ware en goede dat de Heilige Geest bewerkt heeft in de woorden en daden van de niet-Christenen, erkent, onderscheidt en zich eigen maakt, wordt zij steeds meer de ware katholieke Kerk, die in alle talen spreekt, in liefde alle talen verstaat en omvat en zo de verstrooiing van Babel overwint”. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 4

“Daarom ook is dit messiaanse volk, hoewel het alle menen nog niet metterdaad omvat en niet zelden voorkomt als een kleine kudde, niettemin voor geheel het menselijk geslacht de krachtigste kiem van eenheid, hoop en heil. Christus heeft het opgericht als gemeenschap van leven, liefde en waarheid; Hij wendt het tevens aan als werktuig voor algemene verlossing en zendt het als licht van de wereld en zout van de aarde Vgl. Mt. 5, 13-16 naar heel de wereld uit.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9

Document

Naam: HET CHRISTENDOM EN DE GODSDIENSTEN
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 1996
Copyrights: © 1997, Secretariaat RKK, Utrecht
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 26 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam