• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
spreekt van een gelede gerichtheid op de Kerk vanuit het gezichtspunt van de universele roeping tot het heil, die de roeping tot de kerk impliceert. 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
daarentegen opent een ruimer christologisch, pneumatologisch en soteriologisch perspectief. Wat over de Christenen gezegd wordt, geldt ook voor alle mensen van goede wil, in wier hart de genade op onzichtbare wijze werkzaam is. Ook zij kunnen door de Heilige Geest met het Paasmysterie verbonden worden, en kunnen daarom gelijkvormig worden aan de dood van Christus en de verrijzenis tegemoet gaan. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22

Wanneer de niet-Christenen, door Gods genade gerechtvaardigd, verbonden worden met het Paasmysterie van Jezus Christus, zijn ze ook verbonden met het mysterie van zijn lichaam, dat de Kerk is. Het mysterie van de Kerk in Christus is een dynamische werkelijkheid in de Heilige Geest. Ofschoon aan deze geestelijke verbondenheid de zichtbare uitdrukking van het tot de Kerk behoren ontbreekt, zijn de gerechtvaardigde niet-Christenen in de kerk “het mystieke lichaam van Christus” en “geestelijke gemeenschap” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8 opgenomen. In deze zin kunnen de Kerkvaders zeggen dat de gerechtvaardigde Christenen tot de ecclesia ab Abel behoren. Terwijl ze in de universele Kerk bij de Vader verzameld zijn Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 2 zullen degenen die zeker tot het “lichaam”, maar niet tot het “hart” van de Kerk behoren, niet gered worden, omdat ze niet in de liefde hebben volhard. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 14

Daarom kan met niet alleen in het algemeen spreken van gerichtheid op de Kerk van de gerechtvaardigde niet-Christenen, maar ook van verbondenheid met het mysterie van Christus en zijn lichaam, de Kerk. Maar men zou niet moeten spreken van tot de kerk behoren, en zelfs niet van geleidelijk tot de Kerk behoren, of van een onvolmaakte communio met de Kerk, gereserveerd voor niet-katholieke Christenen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 3 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 15; de Kerk is immers naar haar wezen een complexe realiteit, die bestaat uit zichtbare eenheid en geestelijke communio. Natuurlijk treden de niet-Christenen die er niet schuldig aan zijn dat ze niet tot de Kerk behoren, binnen in de communio van de tot het rijk van God geroepenen door middel van het in praktijk brengen van de liefde tot God en de naaste; deze communio zal zich bij de voltooiing van het rijk van God en van Christus openbaren als Ecclesia universalis .

Document

Naam: HET CHRISTENDOM EN DE GODSDIENSTEN
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 1997
Copyrights: © 1997, Secretariaat RKK, Utrecht
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam