• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inderdaad, het eerbetoon en de erkentelijkheid jegens de man van wetenschap is welverdiend en het is voor ons een diep gevoelde behoefte en tegelijk een plicht in u, mijne heren, hulde te brengen aan de hoog gekwalificeerde vertegenwoordigers van de hedendaagse cultuur en van de geest die daar de bezielende kracht van is. Wij zijn ons ervan bewust, dat wij, door dit te doen, getrouw vertolken, hoe de Kerk over u denkt; zij heeft dat in de afgelopen twintig, dertig jaren meer dan eens tot uitdrukking gebracht, in het bijzonder bij monde van onze voorgangers Pius XI en Pius XII, en opnieuw heeft zij dit duidelijk kenbaar gemaakt tijdens het onlangs gehouden oecumenisch concilie. Zouden wij een gelegenheid als deze wel kunnen laten voorbijgaan zonder in de herinnering terug te roepen, hoe deze officiële vergadering het volle gewicht van haar gezag heeft laten gelden om hernieuwd uit te spreken, dat de Kerk positief staat tegenover de wetenschap?

Ziet onder welke belichting het Concilie uw roeping als onderzoekers benadert: 'Hij die nederig en volhardend, zo staat er, het verborgene tracht te doorvorsen, wordt, eventueel onbewust, als het ware geleid door Gods hand, die alles in stand houdt en maakt, dat de dingen zijn, wat ze zijn' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 57. Deze woorden staan te lezen in de constitutie over de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
, waarin een heel hoofdstuk is gewijd aan de vraagstukken van de cultuur. Wanneer het Conciliedocument de ontwikkeling daarvan nagaat, aarzelt het geen ogenblik met diepe voldoening gewag te maken van de positieve verworvenheden die te danken zijn aan de huidige vooruitgang van wetenschap en techniek en het maakt met evenveel woorden melding van 'de wetenschappelijke studie en de exacte getrouwheid aan de waarheid in de wetenschappelijke research, de noodzaak om in groepsverband van deskundigen met anderen samen te werken, de internationale solidariteitszin, het met de dag levendiger wordend verantwoordelijkheidsgevoel van de deskundigen met betrekking tot de bijstand en de bescherming van de mens, het verlangen om de levensvoorwaarden van allen gunstiger te maken, vooral van hen die met een gebrek aan verantwoordelijkheid of met culturele armoede te kampen hebben' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 36. Nu is het wel waar, dat dit conciliedocument de christenen waarschuwt voor het gevaar van een louter binnenwerelds humanisme; maar het laat hun tegelijkertijd zien, hoe door het geloof dat zij belijden 'hun taak, in plaats van minder, veeleer meer belang krijgt om samen met alle mensen te werken aan een menswaardiger uitbouw van de wereld' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 57.

Document

Naam: WETENSCHAP GEBRUIKEN VOOR HET WELZIJN VAN DE MENSHEID
Tot de deelnemers aan de studieweek van de Pauselijke Academie van Wetenschappen
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 27 april 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief, jrg. 23, nr. 32
Alineaverdeling en -nummering: Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam