• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze rijkdom wordt alleen gewaarborgd door de christelijke geboden De Kerk kan echter niet nalaten de gelovigen er op te wijzen, dat deze rijkdom niet kan worden verkregen en bewaard zonder nauwkeurige zedelijke verplichtingen. Een andere handelwijze zou uitlopen op het veronachtzamen van een fundamenteel beginsel, dat Jezus, haar Heer en Meester, steeds heeft ingescherpt. Hij heeft geleerd, dat men om het rijk der hemelen binnen te gaan niet volstaat met te zeggen: "Heer, Heer", maar dat men de wil van de hemelse Vader moet volbrengen. Vgl. Mt. 7, 21 Hij heeft gesproken over de "enge poort", en de "smalle weg", die naar het leven voert Vgl. Mt. 7, 13-14 , en er aan toegevoegd: "Tracht binnen te gaan door de enge poort, want velen, zo zeg Ik u, zullen willen binnengaan en zij zullen er niet in slagen." (Lc. 13, 24) Hij heeft als toetssteen en kenmerk van de liefde tot Hem, Christus, aangegeven: het onderhouden van de geboden. Vgl. Joh. 14, 21.24 Zo zegt Hij ook op de vraag van de rijke jongeman: "Wilt gij het leven Ingaan, onderhoud dan de geboden", en op de vraag: "Welke?", antwoordt Hij: "Gij zult niet doden. Gij zult geen overspel bedrijven. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder, en heb uw naaste lief als u zelf." (Mt. 19, 17-19) Hij heeft aan wie Hem wil navolgen de voorwaarde gesteld, dat men zichzelf moet verloochenen en iedere dag zijn kruis moet opnemen. Vgl. Lc. 9, 23 Hij eist van de mens de bereidheid om voor Hem en voor zijn zaak ook het dierbaarste te verlaten, zoals vader, moeder, kinderen en zelfs het hoogste goed, het leven. Vgl. Mt. 10, 37-39 Want Hij voegt er aan toe: "Tot u, mijn vrienden, zeg ik: vreest niet hen, die het lichaam doden, en daarna niets meer vermogen. Ik zal u zeggen, wie gij moet vrezen: vreest Hem, die, als Hij u het leven heeft ontnomen, u naar de hel kan verwijzen." (Lc. 12, 4-5)

a. Dit is de leer van Christus

Zo sprak Jezus Christus, de goddelijke Leraar, die toch zeker beter dan de mensen in de zielen weet door te dringen en hen tot Zijn liefde weet te trekken door de oneindige volmaaktheden van Zijn Hart, dat "vol is van goedheid en liefde". Litanie van het Heilig Hart van Jezus

b. Dit is de leer van St. Paulus
En heeft Sint Paulus, de apostel der heidenen, misschien iets anders gepredikt? Bij zijn schildering van de geheimvolle betovering van de bovennatuurlijke wereld heeft hij met zijn meeslepende overtuigingskracht de grootheid en heerlijkheid van het christelijk geloof, zijn rijkdom, macht, zegen en geluk uiteengezet en dit alles aan de mensen voorgehouden als het edelste voorwerp van de christelijke vrijheid en onweerstaanbaar doel van zuivere liefdeverlangens. Maar van hem zijn evengoed vermaningen als deze: "Bewerkt uw heil met vreze en beven" (Fil. 2, 12); en uit zijn pen zijn evengoed verheven zedelijke voorschriften gevloeid, bestemd voor alle gelovigen, zowel voor mensen van eenvoudig begrip als voor diep ontvankelijke zielen. Als men dus de woorden van Christus en van de apostel als strikte normen neemt, zou men dan misschien niet moeten zeggen, dat de Kerk in onze tijd meer tot toegeeflijkheid dan tot gestrengheid geneigd is? En zo treft het verwijt van neerdrukkende hardheid, dat de "nieuwe moraal" tegen de Kerk richt, feitelijk op de eerste plaats de aanbiddelijke Persoon van Christus zelf.

Document

Naam: LA FAMIGLIA - OVER DE VORMING VAN HET CHRISTELIJK GEWETEN BIJ DE JEUGD
Bij gelegenheid van de dag van de Familie: "Het gezin is de bakermat"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1952
Copyrights: © 1954, Ecclesia Docens 0167, Uitg. Gooi & Sticht
Vert.:Dr. Oomen CssR en Dr. M. Mulders CssR
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam