• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LET US SERIOUSLY
Aan het einde van de bisschopswijding

De werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie

Eerbiedwaardig broeders en geliefde zonen!

Laat ons in alle ernst het feit overdenken, dat Jezus Christus hier aanwezig is.
Jezus Christus, die leeft!
Jezus Christus, die de eeuwige Zoon is van God, één in wezen met Hem; die ook de Zoon is van Maria, waarachtig mens, onze Broeders.
Hij is hier in het Geheim van de Eucharistie, dat door dit congres wordt gevierd. Hij is werkelijk tegenwoordig, niet alleen bij wijze van symbool, niet alleen in zover wij Hem aanroepen en herdenken. Hijzelf is hier, werkelijk en op unieke wijze; alleen onder de sacramentele gedaanten vermenigvuldigt Hij zich en dit met het doel om zich aan ieder van ons mee te delen.
Wij kunnen niet zwijgen. Wij moeten uitroepen: Lof zij U, Heer! Dank zij U, Vriend van de mensen, Meester, Levensbrood, Verlosser! In alle nederigheid erkennen wij U! Wij geloven in U! Wij beminnen U!
De woorden van een dichter van India
Nu wij in ons hart de Eucharistie overdenken als „onderpand van de toekomstige heerlijkheid", die heerlijkheid, waarin wij God zullen zien, zoals hij is in zijn Wezen, denken wij aan de woorden van een groot dichter Rabindranath Tagore, een zoon van dit land, dat thans, Jezus uw woonplaats is:

„Zal ik dag aan dag, Heer van mijn leven, voor u staan van aangezicht tot aangezicht?

Zal ik met gevouwen handen, Heer van het heelal, voor U staan van aangezicht tot aangezicht?

Zal ik onder uw grote hemel in eenzaamheid en stilte, met een nederig hart voor U staan van aangezicht tot aangezicht?

Zal ik in uw zwoegende wereld zo woelig van getob en strijd verloren tussen jachtende menigten, voor U staan van aangezicht tot aangezicht?"

De grootheid van het priesterschap
Hoe is dit mogelijk?
Het is mogelijk, omdat aan sommigen van ons een goddelijke macht is meegedeeld. Het priesterschap van Christus is overgedragen aan enkelen van zijn leerlingen, die daardoor werktuigen zijn geworden van zijn handelen, erfgenamen van zijn zending, plaatsbekleders van Hem in zijn werk.
Dit andere geheim van Christus’ tegenwoordigheid onder de mensen wordt eveneens vandaag hier gevierd. Het wordt gevierd in onze nederige persoon als plaatsbekleder van Christus. Het wordt gevierd in de gewijde personen van u, bisschoppen en priesters, hier aanwezig.
Priesters van Christus! Bisschoppen, opvolgers van de apostelen! Laat ons tezamen onze kleinheid en onze grootheid belijden, evenals Maria, de uitverkoren Moeder van God, die, terwijl zij haar geringheid als dienstmaagd van de Heer beleed, tevens de grote dingen verkondigde, die God aan haar en met haar gedaan had.
De overdracht van de bisschoppelijke macht
Laten wij een diep besef hebben van hetgeen hier thans geschiedt door onze handen, omgevormd tot werktuigen van Gods hand, nl. het feit van de overdracht. Wij hebben de volheid van het priesterschap van Jezus Christus overgedragen aan deze broeders, die wij van nu af bisschoppen zullen noemen, dat is: de leiders en herders van de gelovigen en voor hen, die nog niet geloven.
Wij hebben hun de Heilige Geest meegedeeld.

Wij hebben aan hen onze bisschoppelijke macht overgedragen.

Wij hebben hen gemaakt tot onze medehelpers in onze ontzagwekkende zending, de zending om aan de mensen de blijde boodschap te brengen, de zending om hen te heiligen, hen te leiden.
De nieuwgewijde bisschoppen als brengers van vrede en eenheid
En wij hebben hen gekozen uit de vijf werelddelen om duidelijk te laten uitkomen, dat wij gehoorzamen aan de liefde van Christus, die onmetelijke liefde, die zich uitstort over alle volken, over alle mensen van deze wereld. Vanuit dit punt van de aardbol dat de bron en het uitgangspunt is geweest van talloze stromen van volken en beschavingen, groeten wij India, groeten wij heel Azië, groeten wij de wereld. U, nieuwe bisschoppen, zij onze groet! Wat Christus, wiens ministerie wij nu vertegenwoordigen, zei tot zijn leerlingen, toen Hij hen gemaakt had tot apostelen, herauten van zijn woord en zijn genade zeggen wij tot u, die gewijd zijt voor diezelfde zending: „Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij!... En wanneer gij het huis binnentreedt", dat u welkom heet, groet het dan met de woorden: „Vrede aan dit huis!" (Mt. 10, 7.12).
Gij zijt vredebrengers. Hoe nederig en hoe menselijk is uw zending. Geen wapens of rijkdom, geen veroveringstrots of roem maken uw kracht uit, maar het woord van God, het Evangelie.

Laat uit uw woorden de boodschap weerklinken van de goddelijke waarheden, die als door een glas heen, vaag, worden opgeroepen door de woorden, welke deze grote natie zich eigen maakte:

„Waarheid alleen overwint, niet de leugen. De goddelijke weg naar de bevrijding is geplaveid met waarheid; de weg, betreden door de zieners, die alle verlangens hebben overwonnen de weg, waarlangs ook die hoogste schat gevonden kan worden, die te bereiken is door waarheid". Mundaha Upanishad.

De liefde en wijsheid van de bisschoppen
Maar dit is niet alles: uw kracht is de liefde.
Als zielenherders hebt gij niets te vragen, maar hebt gij alles te geven: uzelf.
Hieraan ontleent gij uw gezag, dat gij iedereen, die gij ontmoet, uw vriend kunt noemen; en als hij u gehoor schenkt, dan zult gij hem broeder en zoon heten.
Uw wijsheid zal tweevoudig zijn: goddelijk en menselijk. Uw profetie zal zijn de leer; die de goddelijke Meester ons heeft onderwezen. Gij zult het vermogen hebben, het hart van de mens te begrijpen, zijn grootheid, zijn dwaasheid, zijn lijden, zijn ellende. Uw kennis en wetenschap zal zijn de wetenschap van het leven.
Gaat dan, herders, over alle wegen van de aarde; gaat en leert de volken hun waardigheid, hun vrijheid, hun opdracht op deze aarde en in de toekomstige wereld. Uw gang zal niet gemakkelijk zijn, maar vreest niet want de Heer is met u.
De weg van de bisschoppen door de wereld
Overal waar gij komt, zal zich het geheim vernieuwen van die tegenwoordigheid Gods, die wij hier vandaag vieren. Zo zult gij, samen met de uitverkorenen, de gelovigen, die zich bij u zullen aansluiten, ieder uur van de mensengeschiedenis, tot aan het eind van de tijden tekenen met dit hoogste verlangen en deze hoogste zekerheid: „Kom, Heer Jezus, komt!" (Openb. 22, 20).
Terwijl wij deze genade afsmeken van het liefdevol Hart van onze eucharistische Meester, schenken wij u vol genegenheid heel onze apostolische zegen.

Document

Naam: LET US SERIOUSLY
Aan het einde van de bisschopswijding
Soort: H. Paus Paulus VI - Homilie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 3 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens nr. 720, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam