• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gods woord moet worden beleefd

Een activiteit die, kan men wel zeggen, opnieuw begint: het is een vervolg op het H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Credo van het Volk van God
Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof
(30 juni 1968)
dat wij hebben afgelegd bij gelegenheid van de afsluiting van het geloofsjaar. We moeten ons allemaal weer terdege op onze godsdienst gaan bezinnen. En we hopen, dat in alle landen de religieuze literatuur een nieuwe, oorspronkelijke opbloei beleeft.

Maar aan een geloofsbelijdenis zit nog een tweede consequentie vast: overeenstemming tussen geloof en leven. Op deze overeenstemming tussen geloof en leven kunnen we nooit genoeg nadruk leggen. Gods woord kennen is niet genoeg: het moet worden beleefd. Het geloof kennen, maar niet toepassen in zijn eigen leven, zou uiterst inconsequent zijn; het zou een zware verantwoordelijkheid meebrengen. Het geloof is een bron van bovennatuurlijk, maar tevens een bron van zedelijk leven. Het christelijk leven ontstaat uit het geloof. Het betekent een begin van eenheid tussen God en ons. Het neemt Gods onbegrensde, mysterieuze gedachtenleven op in het onze. Het verenigt ons eigen, nauwelijks boven het niets uitkomende bestaan met het ongeschapen, oneindige Zijn dat God is. Maar met dit leven krijgt ons denken en ons handelen meteen ook een streefpunt, een geestelijke en zedelijke richting, een element dat ons gedrag moet bepalen: wij worden christen. Altijd moeten we voor ogen houden, wat Paulus herhaalt: Iustus ex fide vivit, een christen, zo mogen we vertalen, leeft van geloof (Rom. 1, 17)(Gal. 3, 11)(Hebr. 10, 38).

Over dit aspect van het geloofsleven hebben we het nu. Hoe moeten we ons gewone leven aanpassen aan het geloof? Hoe kunnen we ons het type van de moderne gelovige voorstellen? Wat is thans de roeping van de gelovige, wanneer hij de consequenties van zijn Credo ernstig wil nemen? We weten allemaal nog, wat het concilie heeft verkondigd, namelijk dat 'alle christengelovigen, tot welke stand of staat zij ook behoren, tot de volheid van het christelijk leven en de volmaaktheid van de liefde geroepen zijn'. En het voegt eraan toe: 'Zelfs in de aardse samenleving bevordert deze heiligheid een meer menswaardige leefwijze' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 40. Een eminent belangrijke verklaring. Volgens het Concilie is iedereen geroepen tot een heiligheid die beantwoordt aan 'de menigvuldige levensvormen en -taken' van ieder. Het Concilie vervolgt: 'En ieder moet zonder aarzelen volgens zijn eigen gave en opdracht voortschrijden op de weg van het levend geloof, dat de hoop verwekt en in de liefde werkdadig wordt' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 41. Dit moest het einde betekenen van het type christen dat niet leeft volgens de hoge verplichtingen van een kind van God, een broeder van Christus, een lidmaat van de Kerk. Middelmatigheid, ontrouw, sporadische geloofsbeleving, inconsequentie, huichelarij moesten eigenlijk verdwijnen uit de gestalte, de figuur van de moderne gelovige. Onze tijd zou moeten worden gekenmerkt door een generatie die van heiligheid is doortrokken. Niet alleen zouden we moeten zoeken naar een opvallende, buitensporige heilige, maar we zouden een volkstype van heiligheid moeten scheppen en bevorderen, juist zoals de heilige Petrus dit vroeg bij het eerste gloren van het christendom: 'Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie ... gij, vroeger geen volk, nu Gods volk' (1 Pt. 2, 9-10).

Document

Naam: DE 'GELOOFSREGEL' MET EEN ROEMRIJKE OVERLEVERING
Soort: H. Paus Paulus VI - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 3 juli 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief jrg. 22, nr. 33
Bewerkt: 12 november 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam