• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bisschop en zijn priesters

Onze beminde priesters hebben het recht en de plicht, eerbiedwaardige broeders in het episcopaat, van u de krachtige en zo noodzakelijke steun te ontvangen, om de verplichtingen, die zij hebben aanvaard, gemakkelijker en blijmoediger te kunnen vervullen. Gij hebt hen aangenomen als kandidaten voor het priesterschap, gij hebt hen uitgekozen voor het priesterschap, gij hebt hun met de handen opgelegd; zij zijn daardoor zeer nauw met u verbonden door de priesterlijke waardigheid en krachtens de heilige wijding, en zij zijn uw vertegenwoordigers in de gemeenschap van uw gelovigen; zij zijn met u verenigd in vertrouwen en edelmoedigheid, want zij nemen, ieder voor zijn deel, uw taak en uw zorgen op zich. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28 Door het celibaat te kiezen, hebben zij de levenswijze die vanaf de oudste tijden in het Oosten en in het Westen in zwang is geweest. Dit is een nieuwe titel van verbondenheid tussen de bisschop en de priester en een motief om deze verbondenheid intens te beleven.

Bisschoppelijke verantwoordelijkheid en liefde

De grootte van Jezus’ liefde voor zijn apostelen kwam het duidelijkst tot uitdrukking, toen Hij hen maakte tot dienaars van zijn werkelijk en mystiek Lichaam. Vgl. Joh. 13-17 Zo weet ook gij, “in wie de Heer Jezus Christus, de hoogste Pontifex, aanwezig is te midden van de gelovigen” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 21, dat het uw plicht is, uw grootste liefde en uw voornaamste zorgen te wijden aan de priesters en de toekomstige priesters. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 7 Gij zult dit het beste kunnen tonen door met oprechte verantwoordelijkheidszin en met eerlijke en onvermoeide liefde zorg te dragen voor de opleiding van uw seminaristen en op allerlei manieren uw priesters te helpen, trouw te blijven aan hun roeping en aan hun verplichtingen.

Het hart van de bisschop

De eenzaamheid van de priester als mens, die niet zelden de bron is van moedeloosheid en verleiding, moet worden verzacht vooral door de aanwezigheid van uw als broeder en vriend. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 7 Weest voor uw priesters niet zozeer oversten en rechters als leraars, vaders, vrienden en broeders, bereid tot goedheid, barmhartigheid, begrip, vergeving, hulp. Tracht ook uw priesters ertoe te brengen om u hun persoonlijke vriendschap en hun volledige vertrouwen te schenken. Dit hoeft geen afbreuk te doen aan de verschuldigde gehoorzaamheid, maar het zal deze veeleer versterken door de liefde van de bisschop, zodat de gehoorzaamheid zelf bereidwilliger, oprechter en duurzamer wordt. Door deze toegewijde vriendschap en het kinderlijk vertrouwen van de priesters jegens u zullen zij er gemakkelijker toe komen om tijdig zich bij u uit te spreken en u op de hoogte te stellen van hun moeilijkheden in de overtuiging, dat zij altijd bij u terecht kunnen om u ook hun misstappen toe te vertrouwen, zonder bang te moeten zijn voor straf; zij zullen dan met alle openheid uitzien naar uw vaderlijke vermaning, en vergeving en uw steun, die hen zullen stimuleren en bemoedigen om met nieuwe hoop in het hart hun weg voort te zetten.

Gezag en vaderschap

Gij allen, eerbiedwaardige broeders, zijt er ongetwijfeld van overtuigd, dat het een urgente en edele taak is, aan een priester de vreugde en het enthousiasme voor zijn ambt, de innerlijke vrede en de hoop op het heil te hergeven, een taak, die ten goede komt aan talloos veel mensen. Ziet gij u in een bepaald geval genoodzaakt om uw gezag te laten gelden en met heilzame gestrengheid op te treden tegen sommigen, die uw goedheid hebben afgewezen en door hun slecht voorbeeld ergernis geven aan het volk Gods, houdt dan bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen toch altijd de verbetering van de schuldigen voor ogen. Wilt op het voorbeeld van de Heer Jezus, “de Herder en Behoeder van uw zielen” Vgl. 1 Pt. 2, 25 , “een geknakt riet” niet breken en “een smeulende vlaspit niet doven. Vgl. Mt. 18, 11 Geneest gelijk Jezus de wonden Vgl. Lc. 9, 11 , redt wat verloren was Vgl. Mt. 18, 11 en gaat met bezorgde liefde op zoek naar het verloren schaap om het terug te voeren naar de weldadige sfeer van de schaapstal Vgl. Lc. 15, 4. vv. en beproeft, gelijk Hij, het uiterste om de ontrouwe vriend tot inkeer te brengen Vgl. Lc. 22, 48 .

Onderricht en waakzaamheid

Wij zijn er zeker van, eerbiedwaardige broeders, dat gij niets onbeproefd zult laten om met uw kennis en wijsheid en met herderlijke bezorgdheid aan uw geestelijkheid voortdurend het hoge ideaal van het celibaat voor te houden en dat gij nooit de priesters links zult laten liggen, die Gods huis, dat hún huis is, hebben verlaten, hoe ook het einde van hun droevig lot moge zijn, want zij blijven toch altijd hun zonen.

Document

Naam: SACERDOTALIS CAELIBATUS
Over het priestercelibaat
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0825, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam