• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het celibaat in onze tijd

Het priestercelibaat, dat door de Kerk wordt beschermd als een schitterend juweel, behoudt zijn volle waarde ook in onze tijd, die zich kenmerkt door zulk een radicale verandering van mentaliteit en structuren.

Maar in de gisting van deze nieuwe sfeer toont zich bij sommigen ook de tendens of liever de uitgesproken wil, druk uit te oefenen op de Kerk van Christus om dit zo karakteristiek instituut te herzien, omdat naar hun mening de onderhouding ervan in de moderne tijd en gezien de moderne opvattingen moeilijk en bijna onmogelijk is.

De belofte van de Paus

Deze situatie, die het geweten van een aantal priesters en priesterkandidaten schokt en in onzekerheid brengt en bij veel gelovigen verwarring wekt, noodzaakt ons, de inlossing van onze belofte aan de vaders van het Concilie niet langer uit te stellen; wij hebben hun immers ons voornemen te kennen gegeven om in de huidige omstandigheden aan het priestercelibaat nieuwe luister en nieuwe kracht bij te zetten. Vgl. H. Paus Paulus VI, Brief, Aan Eugenius Kardinaal Tisserant, Celibaatskwestie en het Concilie (10 okt 1965). Deze brief werd de volgende dag in de algemene vergadering van het Concilie voorgelezen. In deze tussentijd hebben wij de Heilige Geest lang en vurig gebeden om het nodige licht en de nodige hulp en hebben wij de adviezen en de dringende petities, die wij van alle kanten ontvingen, vooral van talrijke bisschoppen, voor Gods aanschijn gewikt en gewogen.

Omvang en ernst van het vraagstuk

Wij moeten bekennen, dat deze belangrijke kwestie van het priestercelibaat in de Kerk ons lange tijd in heel haar omvang en al haar ernst heeft bezig gehouden: moet deze strenge en verheven verplichting voor degenen, die de hogere wijdingen willen ontvangen, ook in onze tijd gehandhaafd blijven? Is in onze tijd de onderhouding van deze verplichting nog mogelijk én zinvol? Zou de tijd niet gekomen zijn om celibaat en priesterschap te ontkoppelen? Waarom zou men het aanvaarden van deze moeilijke plicht niet facultatief kunnen stellen? Zou de uitoefening van het priesterschap daardoor niet vruchtbaarder worden en zouden de oecumenische contacten daardoor niet vergemakkelijkt worden? En als deze voortreffelijke wet van het celibaat ook voor de toekomst van kracht moet blijven, hoe moeten wij dan voor onze tijd de heiligheid en het zinvolle ervan motiveren? En welke middelen zijn er dan om deze wet te onderhouden, en hoe kan ze voor het leven van de priester een hulp worden in plaats van een last?

De zaak zelf en de problemen

Bij al deze vragen hebben wij ons vooral bezig gehouden met de bezwaren, die in allerlei vormen zijn ingebracht en nog steeds worden ingebracht tegen de handhaving van het celibaat. Deze zo belangrijke en gecompliceerde materie dwingt ons ertoe, krachtens ons apostolisch ambt, de zaak zelf en de daarmee verbonden problemen loyaal onder de ogen te zien en haar overeenkomstig onze plicht en onze zending te belichten met het licht, dat uitgaat van Christus, met de bedoeling, in alles te gehoorzamen aan de wil van Hem, die ons tot dit ambt heeft geroepen, en om ons werkelijk te tonen, zoals de Kerk ons ziet: de dienaar der dienaren Gods.

Document

Naam: SACERDOTALIS CAELIBATUS
Over het priestercelibaat
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0825, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam