• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op deze overtuigingen steunen onze huidige betrekkingen. Bij gelegenheid van dit bezoek aan uw synagoge wil ik deze opnieuw in hun eeuwige waarde bevestigen en verkondigen. Dit is namelijk de betekenis welke aan mijn bezoek te midden van u, Joden van Rome, moet worden toegekend.

De reden van mijn bezoek is zeker niet, dat de geschillen onder ons voortaan zijn overwonnen. Wij weten wel, dat dat niet zo is. Voor alles wil elk van onze godsdiensten, in het volle besef van de vele banden die ze met elkaar verbinden, en op de eerste plaats van de 'band' waarover het Concilie spreekt, in haar eigenheid worden erkend en gerespecteerd, buiten elk syncretisme en elke twijfelachtige aanpassing.

Bovendien moet worden gezegd, dat wij nog maar aan het begin van de ingeslagen weg staan, en daar er nog veel moet gebeuren ondanks de grote inspanningen die reeds van beide zijden zijn gedaan om elke, zelfs onbewuste vorm van vooroordeel op te heffen, om elke manier van zich uitdrukken aan te passen en daarom altijd en overal het ware gezicht zowel van de Joden en het jodendom alsook van de christenen en het christendom voor te stellen, en wel op alle niveaus van mentaliteit, onderwijs en communicatie.

In dit opzicht zou ik mijn broeders en zusters van de Katholieke Kerk, ook van Rome, aan het feit willen herinneren, dat de middelen om juist op dit gebied het Concilie toe te passen reeds aan allen ter beschikking staan in de twee documenten die respectievelijk in 1974 Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden, Richtlijnen en suggesties voor de toepassingen van de Concilieverklaring Nostra aetate nr. 4 (1 dec 1974) en in 1985 Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden, Verklaring over de juiste presentatie van de joden en het jodendom in prediking en catechese binnen de Rooms-Katholieke Kerk (24 juni 1985) zijn gepubliceerd door de commissie van de Heilige Stoel voor de religieuze betrekkingen met het Jodendom. Het gaat er alleen om ze aandachtig te bestuderen, zich ermee te vereenzelvigen bij hun onderwijs en ze in praktijk te brengen. Misschien bestaan er nog moeilijkheden van praktische orde, die erop wachten op het vlak van de broederlijke betrekkingen te worden overwonnen: deze zijn het resultaat van ofwel eeuwen van wederzijds onbegrip of ook van verschillende standpunten en houdingen die in ingewikkelde en belangrijke onderwerpen niet gemakkelijk te verzoenen zijn.

Het ontgaat niemand dat het fundamentele verschil vanaf het begin onze instemming als Christenen is met de persoon en de leer van Jezus van Nazaret, een zoon van uw volk, waaruit ook de maagd Maria, de apostelen, 'de fundamenten en zuilen van de kerk', en de meeste leden van de eerste Christengemeenschap zijn geboren. Maar deze instemming ligt in de orde van het geloof, dat wil zeggen in de vrije toestemming van het door de Geest geleide verstand en hart, maar nooit in een of andere zin voorwerp kan zijn van een dwang van buiten; daarom zijn wij bereid in oprechtheid en vriendschap, met eerbiediging van elkanders innerlijke overtuigingen de dialoog te verdiepen en als fundamentele basis de elementen te nemen van de openbaring, die wij gemeenschappelijk hebben als 'het grote geestelijke erfgoed' Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 4.

Document

Naam: ONTMOETING MET DE JOODSE GEMEENSCHAP TIJDENS HET BEZOEK AAN DE SYNAGOGE VAN ROME
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 april 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken pag. 761-766
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam