• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Elkaar hervinden op de gemeenschappelijke basis

Ik heb een groot vertrouwen dat ook onze broeders en zusters die niet in volledige gemeenschap staan met de katholieke Kerk, ten volle begrip zullen hebben voor de waarden die in de viering van het Jubeljaar vervat liggen en dat zij ernaar zullen uitzien met een levendige hoop en kerkelijke liefde.
Het Jubeljaar vormt immers een grote dienst aan de zaak van de oecumene, aan de eenwording van de kerken. Want door de viering van de verlossing overstijgen wij de historische misverstanden en toevallige controversen om elkaar te hervinden op de gemeenschappelijke basis van ons christen-zijn, namelijk als verlosten. De verlossing verenigt ons allemaal in de ene liefde van Christus, gekruisigd en verrezen. In het licht van de oecumenische activiteit ligt hier de eerste en meest waardevolle betekenis die aan het aanstaande Jubeljaar is toe te kennen. Maar er is nog een ander motief dat de hoop vernieuwt met betrekking tot deze samenvoeging van de harten: de geest van gebed en van boetvaardigheid, die de vieringen van het Jubeljaar doortrekt, moet tot die bekering van hart leiden die de concilievaders hebben aangewezen als een wezenlijke voorwaarde voor het herstel van de eenheid in de Kerk:

“Een ware oecumenische beweging zonder innerlijke ommekeer is niet mogelijk. Want uit de vernieuwing van geest, uit zelfverloochening en onbelemmerde schenking van liefde wordt het verlangen naar eenheid geboren en tot rijpheid gebracht. Daarom moeten wij van de Geest van God de genade afsmeken van waarachtige onthechting, van dienende nederigheid en zachtmoedigheid en van broederlijke ruimhartigheid tegenover anderen” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 7.

Daarom richt ik nu al een warm appèl tot alle verantwoordelijken en leden van de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen, opdat zij de viering van het Jaar van Verlossing zullen begeleiden met hun gebed, met hun geloof in Christus de Verlosser, met hun liefde die moge worden tot een ook door ons steeds vuriger gevoelde wens om het gebed te verwerkelijken dat Jezus bad voor Zijn verlossend lijden: “dat allen een zijn” (Joh. 17, 21).

Document

Naam: OPGAAN NAAR DE VERLOSSER
Toespraak over het komend heilig jaar tot de Curie-Kardinalen bij hun overbrengen van de Kerstwensen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 december 1982
Copyrights: © 1984, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 14 juni 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam