• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christus: het enige antwoord voor de mens
Het aanstaande Jubeljaar wil de viering van de verlossing bewustmaken die in heel de Kerk voortdurend herdacht en herleefd wordt. Zijn specifieke doelstelling is: op te roepen tot een diepere beschouwing van het gebeuren van de verlossing en tot de concrete toepassing ervan in het sacrament van de boete.
U merkt dat de inhoud al meteen duidelijk naar voren komt uit de formulering ervan: Jaar van de Verlossing. Heel de rijkdom van het christelijk mysterie, heel de urgentie van de evangelische uitnodiging ligt besloten in dit woord: de verlossing. Het gebeuren van de verlossing staat centraal in de geschiedenis van het heil. Alles wordt hierin samengevat: Christus is gekomen om ons te redden. Hij is de Verlosser van de mens, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
. Voor de mens die op zoek is naar de waarheid, de rechtvaardigheid, het geluk, de schoonheid, de goedheid, zonder die op eigen krachten te kunnen vinden, en die onvoldaan stilstaat bij de voorstellen die de binnenwereldse en materialistische ideologieën hem bieden, en die daarom aan de afgrond raakt van de wanhoop en de verveling, of verlamd raakt in het onvruchtbare en hemzelf vernietigende zinnelijke genot – voor de mens die in zichzelf, in geest en hart de beeltenis ingedrukt draagt van God en deze dorst naar het absolute voelt – voor die mens is het enige antwoord: Christus. Christus komt de mens tegemoet om hem te bevrijden van de slavernij van de zonde, en om hem de oorspronkelijke waardigheid terug te geven.
De verlossing vat heel het mysterie van Christus samen, en vormt het fundamentele mysterie van het christelijk geloof, het mysterie van een god die liefde is en die zich als liefde geopenbaard heeft in de gave van Zijn Zoon in de hoedanigheid van slachtoffer tot “verzoening van onze zonden” (1 Joh. 4, 8-10)
De verlossing is een openbaring van liefde, is een werk van liefde, zoals ik in mijn eerste encycliek geschreven heb Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 9. Het Jubeljaar moet daarom alle christenen tot de herontdekking brengen van het mysterie van liefde dat in de verlossing besloten ligt, en tot een dieper besef van de verborgen rijkdommen die van de eeuwigheid af in Christus verborgen liggen, in de “gloeiende oven” van het paasmysterie.
Bovendien openbaart de verlossing niet alleen God aan de mens, maar ook de mens aan zichzelf Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22. Zij vormt een wezenlijk bestanddeel van de menselijke geschiedenis, want de mens is niet volledig tenzij hij leeft in de verlossing die de mens de diepe wortels doet ontdekken van zijn persoon, gewond door de zonde en door zijn verscheurende tegenstrijdigheden, maar gered door God in Christus, en gebracht “tot de gesteldheid van de volmaakte mens, naar de maat die past bij de volle rijpheid van ChristusVgl. Ef. 4, 13 .
Het Jaar van de Verlossing zal dus de gelegenheid bieden tot een hernieuwde ontdekking van deze troostende en omvormende waarheden. En het zal de taak zijn van de herders van de zielen, van de theologische reflectie, van de pastoraal, van de verkondiging, op zo breed mogelijke schaal de boodschap van het heil te verspreiden waarin het wezen van het evangelie vervat ligt: Christus is de enige Redder, want “bij niemand anders is redding te vinden, en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden” (Hand. 4, 12).

Document

Naam: OPGAAN NAAR DE VERLOSSER
Toespraak over het komend heilig jaar tot de Curie-Kardinalen bij hun overbrengen van de Kerstwensen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 december 1982
Copyrights: © 1984, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam