• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor gelovigen en voor alle mensen van goede wil is de grote uitdaging van onze tijd het in stand houden van een waarheidsgetrouwe en vrije communicatie die zal bijdragen tot algehele, wereldomvattende vooruitgang. Iedereen is geroepen middels een gezond kritisch vermogen een opmerkzame scherpzinnigheid en voortdurende waakzaamheid te ontwikkelen ten opzichte van de overtuigingskracht van de communicatiemiddelen.

Ook op dit gebied weten de christengelovigen dat ze kunnen rekenen op de hulp van de heilige Geest. Die hulp is des te noodzakelijker als men bedenkt hoezeer ideologieën, het streven naar macht of geldelijk gewin, de rivaliteiten en conflicten tussen individuen en groepen, menselijke zwakheid en sociale problemen de communicatie kunnen bemoeilijken. De moderne technologieën verhogen op indrukwekkende wijze de snelheid, hoeveelheid en toegankelijkheid van communicatie, maar ze bevorderen niet in dezelfde mate de fijngevoelige uitwisseling tussen geest en geest, tussen hart en hart, die kenmerkend zou moeten zijn voor iedere communicatie die in dienst staat van solidariteit en liefde.

In de heilsgeschiedenis heeft Christus Zich aan ons gepresenteerd als de ‘communicator’ van de Vader: “God ... heeft nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon” (Heb. 1, 2). Het vleesgeworden eeuwige Woord toont in Zijn communicatie altijd respect voor de toehoorders, leert dat er begrip moet zijn voor hun situatie en noden, dringt aan op medelijden met hun lijden en spoort daarmee aan tot duidelijk zeggen wat ze moeten horen, zonder beperkingen of compromissen, zonder bedrog of manipulatie. Jezus leert dat communicatie zedelijk handelen is: “Een goed mens brengt uit zijn schat van goedheid goede dingen te voorschijn, maar een slecht mens uit zijn schat van slechtheid slechte dingen. Ik zeg u: Van ieder onnut woord dat de mensen spreken, zullen zij rekenschap moeten afleggen op de dag van het oordeel, want naar uw woorden zult gij gerecht bevonden en naar uw woorden zult gij geoordeeld worden” (Mt. 12, 35-37).

De apostel Paulus heeft een duidelijke boodschap voor iedereen die met communicatie te maken heeft (politici, professioneel betrokkenen, toeschouwers):

“Daarom, doet de leugen weg en laat ieder met zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn elkanders ledematen.... Laat geen slecht woord over uw lippen komen, maar spreekt een goed woord, opbouwend, als het nodig is, tot zegen voor de hoorders” (Ef. 4, 25.29).

Tot allen die op het gebied van de communicatie werkzaam zijn, in het bijzonder de gelovigen die betrokken zijn bij dit belangrijke onderdeel van de samenleving, richt ik de uitnodiging die ik vanaf het begin van mijn dienstwerk als Herder van de Universele Kerk de hele wereld heb toegeroepen: “Weest niet bang!”

Weest niet bang voor nieuwe technologieën! Ze zijn te scharen onder de “verbazingwekkende uitvindingen van de techniek” – 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Inter Mirifica
Over de publiciteitsmedia
(4 december 1963)
– die God ons ter beschikking stelt om de waarheid te ontdekken, te gebruiken en bekend te maken, ook de waarheid over onze waardigheid en over onze bestemming als zijn kinderen, erfgenamen van Zijn eeuwig Koninkrijk.

Weest niet bang voor de tegenstand van de wereld! Jezus heeft ons verzekerd: “Ik heb de wereld overwonnen!” (Joh. 16, 33).

Weest ook niet bang voor eigen zwakten en tekortkomingen! De goddelijke Meester heeft gezegd: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28, 20). Verspreidt de boodschap van Christus’ hoop, genade en liefde; ervaart in deze vergankelijke wereld het eeuwige uitzicht op de hemel, een uitzicht dat geen enkel communicatiemiddel ooit rechtstreeks kan overbrengen: “ ... de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben” (1 Kor. 2, 9).

Aan Maria, die ons het Woord des levens heeft geschonken, en die Zijn onsterfelijke woorden in haar hart bewaarde, vertrouw ik weg toe van de Kerk in de wereld van vandaag. Moge de heilige Maagd ons helpen de schoonheid en de vreugde van het leven in Christus, onze Redder, met alle middelen door te geven.

Aan u allen mijn Apostolische Zegen!

Uit het Vaticaan, 24 januari 2005,
op de gedachtenis van de heilige Franciscus van Sales,
patroon van de journalisten.

Paus Johannes Paulus II

Zie ook:
Dossier Wereld Communicatie Dag

Document

Naam: RAPID MOVEMENT
De snelle ontwikkeling
Aan de verantwoordelijken voor de communicatiemiddelen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 januari 2005
Copyrights: © 2005, SRKK, Utrecht
Vert.: dr. N. Stienstra
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam