• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Tweede Vaticaans Concilie verklaarde: ”Voor het juiste gebruik van deze communicatiemiddelen is het beslist nodig, dat allen die er zich van bedienen zedelijke normen kennen en op dit terrein trouw in toepassing brengen.” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 4 De zedelijke orde waarover hier wordt gesproken is de orde van de natuurwet die alle mensen verplicht omdat ”de wet in hun harten geschreven staat” (Rom. 2, 15) en ze alles omvat wat noodzakelijk is voor de waarachtige ontplooiing van de mens.

Voor de christenen heeft de natuurwet bovendien een diepere dimensie, een rijkere betekenis. ”Christus is het ’begin’, dat na de menselijke natuur aangenomen te hebben, haar definitief verlicht in haar bestanddelen en dynamisme van liefde tot God en de naaste.” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 53

Hier begrijpen wij wat de menselijke vrijheid ten diepste betekent: dat ze het namelijk mogelijk maakt om in het licht van Jezus Christus een waarachtig zedelijk antwoord te geven op de oproep ”het geweten te vormen, het tot object te maken van een voortdurende bekering tot de waarheid en het goede”. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 64

In dit verband hebben de sociale communicatiemiddelen twee mogelijkheden, en niet meer dan twee. Ofwel helpen ze de mensen steeds beter te verstaan en te doen wat waar en goed is, of ze zijn verderfelijke krachten die strijdig zijn met het welzijn van de mens. Dit geldt ook geheel voor de reclame.

Tegen deze achtergrond wijzen we op het volgende fundamentele beginsel voor mensen die zich met reclame bezighouden: reclamemakers – dat wil zeggen zij die tot de reclame opdracht geven, haar maken of verspreiden – zijn moreel verantwoordelijk voor datgene waartoe zij de mensen trachten te bewegen. En ook uitgevers, programmamakers en andere mensen in de mediawereld delen in die verantwoordelijkheid, evenzeer als degenen die commerciële en politieke steun geven in zover ze betrokken zijn bij het reclamegebeuren.

Als een reclame-instituut mensen probeert te bewegen om verstandig te kiezen en te handelen op zodanig moreel verantwoorde wijze dat deze tot voordeel strekt van henzelf of van anderen, dan doen de daarbij betrokken mensen iets wat zedelijk goed is. Probeert het over te halen tot verkeerde daden die voor de mensen zelf en voor een waarachtige gemeenschap verderfelijk zijn, dan doet het kwaad.

Dit is ook van toepassing op de reclamemiddelen en –technieken. Het is zedelijk verkeerd om gebruik te maken van immorele overredingsmethoden die de mensen manipuleren, exploiteren, corrumperen. Wat dit punt betreft wijzen we ook op de speciale problemen die samenhangen met de zogenaamde indirecte reclame; deze tracht de mensen tot een bepaalde manier van handelen over te halen – tot het kopen bijvoorbeeld van bepaalde goederen -, zonder dat ze goed beseffen dat ze beïnvloed worden. De hierbij gebruikte techniek bestaat erin bepaalde goederen of vormen van gedrag op te voeren in een oppervlakkige, aanlokkelijke omlijsting tezamen met oppervlakkig gezien bijzonder charmante mensen; in extreme gevallen wordt zelfs gebruik gemaakt van beïnvloeding van het onderbewustzijn.

Binnen dit zeer algemene kader kunnen we verschillende morele beginselen aangeven die in het bijzonder op reclame van toepassing zijn. We zullen drie daarvan in het kort bespreken: waarheidlievendheid, waardigheid van de menselijke persoon, maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Document

Naam: ETHIEK IN DE RECLAME
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: F. van Voorst tot Voorst S.J.
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam