• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onder de talrijke vormen van internationale activiteit die rechtstreeks uit de aard van de communicatiemiddelen voortvloeien, dient bijzonder belang te worden gehecht aan degene die bijdragen tot de ontwikkeling van de volkeren. Want afwezigheid van of schaarste aan communicatiemiddelen vormen een aanwijzing voor achterstand op sociaal gebied. Deze schaarste is daar zowel een gevolg als de oorzaak van. Zonder de moderne communicatie-apparatuur kan geen enkel land voldoende voorlichting verschaffen en al evenmin de noodzakelijke vorming verzekeren, hetgeen op zijn beurt een jammerlijke weerslag heeft op de economische, sociale en politieke ontwikkeling.
'Ontwikkeling is de nieuwe naam van de vrede',io heeft paus Paulus VI gezegd. De geïndustrialiseerde landen hebben op het stuk van de communicatiemiddelen zoals op ander gebied dan ook de plicht om de minder bedeelde volkeren te hulp te komen teneinde deskundigen te vormen en de nodige technische bijstand te verlenen, want zij zijn niet alleen voor hun eigen ontwikkeling verantwoordelijk, maar voor het welzijn van heel het menselijke geslacht. Deze plicht weegt des te zwaarder waar de techniek thans een geweldige, pijlsnelle vlucht neemt. De hulp zal er onder andere in moeten bestaan dat men op het territorium van de ontwikkelingslanden zelf vormingscentra voor communicatiedeskundigen opricht; dit om te vermijden dat de leerlingen verplicht zijn naar het buitenland te trekken en hun vaderland gevaar loopt zijn intellectueel keurkorps definitief te verliezen.
De technische bijstand dient de traditionele zeden en gewoonten, cultuur en kunst van het land, die zoveel menselijke waarden inhouden, te eerbiedigen. De hulpverlening is geen aalmoes, maar een goederenruil waar allen wel bij varen.
In de ontwikkelingslanden en met name daar waar het analfabetisme een integrale ontwikkeling in de weg staat, kunnen de audiovisuele middelen met succes kennis verspreiden die ertoe bijdraagt landbouw, industrie en handel te ontwikkelen, hygiëne en gezondheidszorg vooruit te helpen, de persoonlijke vorming op hoger peil te brengen, het gezinsleven te versterken, en de maatschappelijke betrekkingen en de burgerzin te verstevigen. Omdat een dergelijke activiteit economisch vrijwel niet rendabel is, zal een beroep moeten worden gedaan op de edelmoedigheid van individuele personen, particuliere instellingen en overheid van de rijke landen, of op subsidiëring door de internationale organisaties.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam