• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De communicatieleiders wekken de dialoog op die in de menselijke samenleving plaatsvindt. Zij leiden de uitwisselingen die in heel die geweldige wereld van de sociale communicatiemiddelen plaatsvinden. Het is dus hun plicht om zich een diepgaand inzicht te verwerven in de doelstelling van de sociale communicatie, die bestaat in een alomvattende ontwikkeling van de mensen en in bevordering van echte gemeenschapsbetrekkingen.
Bij de keuze van hun onderwerpen zullen zij dus met het geheel van de eisen van het publiek rekening houden en een plaats inruimen voor de verschillende wijzen van opvatting, mits deze door een gezagvol of omvangrijk deel van het publiek worden gedeeld. Wil deze handelwijze kans van slagen hebben, dan dienen zij reeds van tevoren inzicht te hebben in de samenstelling van hun luister- of kijkpubliek en zich voorafgaand daarmee te verstaan. Alleen op die wijze zullen zij zich kunnen aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van heel hun publiek, naargelang van leeftijdscategorie, sociaal milieu en cultureel niveau. En alleen op die manier kan het tussen welingelichte, vrije en welbewuste mensen tot die onafgebroken maatschappelijke dialoog komen die de sociale communicatiemiddelen mogelijk maken.
De journalisten 'wijden zich aan een waakzame studie en onafgebroken observatie van de wereld, zonder ooit op te houden door het venster van de wereld naar binnen te kijken om de loop van de gebeurtenissen, de ideeënstromingen, al de tendensen en heel de mensenmenigte te onderzoeken. Het is dus niet alleen hun taak de feiten naar waarheid vast te stellen, maar ook de meest belangrijke daarvan naar voren te halen door een commentaar dat de zin ervan aangeeft en de onderlinge betrekkingen ervan laat zien. Op die wijze helpen zij het publiek om het losse nieuws in zijn context te plaatsen, zich een juist oordeel over het belang ervan te vormen en van daaruit de juiste beslissingen te nemen voor het maatschappelijk leven.
De communicatieleiders mogen niet vergeten dat zij onvermijdelijk een vrijwel onbeperkte menigte mensen bereiken, aangezien zij immers werken met sociale of algemene communicatiemiddelen. Al blijven zij trouw aan hun inspiratie en hun vakmanschap, zij dienen zich tegelijk van hun invloed en van de zware verantwoordelijkheid die deze meebrengt bewust te zijn; want hun macht geeft hun geweldige mogelijkheden voor het geluk en de ontwikkeling van de mens. Hun onpartijdig en integer oordeel zal ook maken dat ze voldoende aandacht besteden aan de minderheidsgroeperingen. Wanneer bepaalde communicatiemiddelen rechtens of feitelijk een monopoliepositie bezitten, is deze onpartijdigheid des te meer vereist waar het kenmerkend is voor het monopolie de dialoog door een monoloog te vervangen.
De communicatieleiders die uitsluitend om commerciële of financiële beweegredenen of uit gewinzucht op een kortstondige populariteit mikken, bewijzen niet alleen een slechte dienst aan hun publiek, maar brengen hun beroep op de lange duur ernstig in diskrediet.
Om de communicatie op een zo hoog mogelijk niveau te houden en de communicatieleiders te helpen vooruitgang te boeken, spelen de critici een onvervangbare rol; zij zorgen immers voor de autokritiek van het beroep waarvan zij zelf deel uitmaken, en zij kunnen op alle kritiek van buitenaf vooruit lopen. Allen dienen ervan overtuigd te zijn dat integriteit en eerlijkheid wezenlijk zijn voor hun functie. Gestuwd door de zin voor rechtvaardigheid en de liefde voor de waarheid, zullen zij dan ook objectief en onpartijdig op de verdiensten en gebreken van de verschillende communicaties wijzen. Alleen op die wijze zullen zij van werkelijk nut zijn voor het publiek dat hierdoor leert de kwaliteiten van een communicatie te onderkennen. Het belang van deze werkelijk scheppende functie dient niet te worden onderschat, temeer waar hun scherpzinnige en indringende analyse vaak een zin en rijkdom in het werk ontdekt die aan de schepper ervan zelf was ontsnapt. De critici dienen echter zó te werk te gaan dat ze de ogen van het publiek niet op zichzelf richten, doch op het besproken werk.
De beroepsorganisatie van allen die op het gebied van de sociale communicatie werkzaam zijn kan via studie, uitwisseling en onderlinge hulp gemakkelijker en beter het hoofd bieden aan de moeilijkheden die dit beroep meebrengt. Samen zullen zij in staat zijn om vanuit de nodige beginselen en vanuit hun eigen ervaring een beroepscode op te stellen die de vereisten van alle sociale communicatie zal vaststellen. Deze richtlijnen dienen eerder positief dan negatief te worden geformuleerd, en minder aan te geven wat dient te worden vermeden dan wel wat moet worden gedaan om de mensen zo goed mogelijk van dienst te zijn.
De communicatie-apparatuur vraagt om belangrijke bedragen voor aanschaf, functionering en voortdurende ontwikkeling. De eigenaars en beheerders van deze apparatuur moeten voortdurend een rechtstreeks of indirect beroep doen op openbare of particuliere fondsen; kapitaalkrachtige personen kunnen dan ook bijzonder heilzaam werk verrichten als zij de initiatieven op het gebied van communicatie-apparatuur financieel ondersteunen, en dat niet uit winstbejag, maar tot werkelijk welzijn van de mensen. Overigens, wanneer de vermogenden inzien dat de communicatiemiddelen niet alleen een winstgevende belegging vormen maar ook in dienst staan van het sociale en culturele leven, zullen zij ervoor oppassen niet aan de vrijheid van productieleiders, technici en publiek tekort te doen.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam