• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MIRARI VOS ARBITRAMUR
Over liberalisme en godsdienstig relativisme
1  -  Een vloed van rampen en zorgen belette de Paus aanstonds na zijn verkiezing een rondschrijven te zenden

1 - Een vloed van rampen en zorgen belette de Paus aanstonds na zijn verkiezing een rondschrijven te zenden

Gij verwondert u er wellicht over, eerbiedwaardige broeders, dat wij sinds de dag, waarop het bestuur van de gehele Kerk op onze zwakke schouders werd gelegd, nog geen schrijven tot u gericht hebben, zoals toch een overoude gewoonte en onze genegenheid jegens u vorderde. Weliswaar was het onze vurigste wens, dadelijk (na onze verkiezing) de gevoelens van ons hart aan u bloot te leggen en één met u van geest u toe te spreken met die stem, waarmede wij volgens het gebod, ons gegeven in den persoon van St. Petrus (Lc. 22, 32), onze broeders moeten bevestigen.

Maar gij weet heel goed, door welk een orkaan van rampen en zorgen wij in de eerste dagen van ons Pausschap plotseling de hoge zee opgeworpen werden en dat wij daar, als de hand Gods niet ingegrepen had, ten gevolge van het schandelijk samenspannen der bozen tot uw diepe droefheid omgekomen zouden zijn. Ons hart schrikt er voor terug, door een droeve opsomming van zo vele gevaren de toen geleden smart te hernieuwen; liever danken wij den Vader van alle vertroosting, die onze vijanden verjaagd en aldus ons uit het dreigend gevaar gered heeft en die door de woeste storm te bedaren ons na de angst deed herademen.

Aanstonds namen wij ons toen voor u onze plannen mede te delen voor de genezing van Israëls wonden. Maar de geweldige zorgenlast, waaronder wij gebukt gingen bij het herstel van de orde in de staat Noot van de vertaler: Bedoeld zijn de Kerkelijke Staten , deed ons toen weer dat voornemen uitstellen.

Ondertussen ontstond opnieuw een aanleiding tot zwijgen ten gevolge van het vermetel optreden van raddraaiers, die wederom probeerden de vaan van oproer te heffen. Wij zagen ons toen eindelijk wel verplicht, al was het dan met diepe droefheid, gebruik te maken van de ons door God verleende macht en met straffe hand de verregaande hardnekkigheid te breken (1 Kor. 4, 21) van mensen, wier onbedwongen hartstocht door een langdurige straffeloosheid en onze zo grote en welwillende toegeeflijkheid blijkbaar meer aangewakkerd dan bedaard werd. Zo kunt gij nu wel begrijpen, dat onze dagelijkse zorgen steeds moeizamer werden.

Document

Naam: MIRARI VOS ARBITRAMUR
Over liberalisme en godsdienstig relativisme
Soort: Paus Gregorius XVI - Encycliek
Auteur: Paus Gregorius XVI
Datum: 15 augustus 1832
Copyrights: © 1950, Eccelsia Docens, uitg. Gooi&Sticht, Hilversum 0174
Vert.: L. Zeinstra OFM
Bewerkt: 22 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam