• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het leergezag van de Kerk herinnert eraan dat ‘het geestelijk leven niet uitsluitend bestaat uit het deelnemen aan de liturgie’ en dat de Christen ‘zijn binnenkamer moet binnengaan om in het verborgene tot de Vader te bidden’, en zelfs – zoals de Apostel leert – te ‘bidden zonder ophouden’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 12 Daarbij wijst het erop dat het subject van de verschillende vormen van gebed iedere Christen is – clericus, religieus en leek – hetzij wanneer hij, bewogen door de Geest van Christus, persoonlijk bidt, hetzij wanneer hij met de gemeenschap bidt in groepen van verschillende oorsprong en aard. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Liturgie van de Getijden volgens de Romeinse ritus (tweede standaarduitgave 1985), Algemene inleiding op het getijdengebed, Institutio Generalis de Liturgia Horarum (7 apr 1985), 9
De heilige Vader Johannes Paulus II heeft in het bijzonder op het gezin gewezen als subject van de volksvroomheid. De Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
wijst na het gezin als huiskerk in de Kerk geprezen te hebben, erop dat ‘om de eredienst die in de Kerk gevierd wordt Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Liturgie van de Getijden volgens de Romeinse ritus (tweede standaarduitgave 1985), Algemene inleiding op het getijdengebed, Institutio Generalis de Liturgia Horarum (7 apr 1985), 27. Wat de liturgie betreft, dient hierbij ook inbegrepen te zijn de volgende aanbeveling uit deze Institutio: "Het zou goed zijn dat in het gezin als in een soort huiskerk niet alleen de gewone gebeden gezamenlijk worden verricht, maar zo mogelijk ook enkele gedeelten van de Getijden, waardoor de gezinsleden zich nauwer bij het leven van de Kerk aansluiten.", thuis voor te bereiden en voort te zetten het christelijk gezin gebruik maakt van het persoonlijk gebed. Dit kent een grote verscheidenheid aan vormen; deze verscheidenheid, die getuigt van de uitzonderlijke rijkdom waarmee de Geest het christelijk gebed bezielt, komt tegemoet aan de verschillende levensbehoeften en levensomstandigheden van wie zich tot de Heer richt’. Vervolgens merkt zij op dat ‘naast het ochtend- en avondgebed ... uitdrukkelijk worden aanbevolen; het lezen en overwegen van het Woord van God, de voorbereiding op de sacramenten, de devotie tot en de toewijding aan het Heilig Hart van Jezus, de verschillende vormen van verering van de heilige Maagd Maria, het tafelgebed, de gebruiken van volksvroomheid’. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 61
Een even belangrijk subject van volksvroomheid zijn ook de broederschappen en andere verenigingen van godsvrucht van gelovigen. Een van hun voornaamste doelstellingen is naast het beoefenen van de caritas en de inzet op sociaal gebied het bevorderen van de christelijke verering van de Drie-eenheid, van Christus en zijn mysteries, van de Heilige Maagd, de engelen, de heiligen en de zaligen, evenals ook het gebed en de werken ten behoeve van de zielen van de overleden gelovigen.

Dikwijls hebben de broederschappen naast de liturgische kalender een soort eigen kalender waarop bijzondere feesten aangeduid worden, missen, novenen, zevendaagse gebedsperioden, triduüms die gevierd worden, en dagen waarop processies of bedevaarten gehouden dienen te worden of bepaalde werken van barmhartigheid verricht moeten worden. Zij hebben ook eigen devotieboeken en bijzondere distinctieven, zoals scapulieren, medailles, kleine gewaden en gordels soms plaatsen voor een eigen eredienst en eigen kerkhoven.

De Kerk erkent de broederschappen en kent hun de status van rechtspersoon toe, Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 301.312 zij keurt hun statuten goed en waardeert hun doelstellingen en hun activiteiten op het gebied van de eredienst. Zij vraagt echter dat een dergelijke broederschap iedere vorm van tegenstelling of isolering vermijdt en op prudente wijze ingepast wordt in het parochiële en diocesane leven.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam