• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar in waarheid, zelfs onder degenen die groot gaan op hun Katholiek geloof, zijn er, vooral in de hogere en meer ontwikkelde standen der maatschappij, dikwijls ouders, die het niet alleen betreuren dat hun zoon zich wijdt aan den dienst van God, maar die er zelfs geen bezwaar in zien tegen zulk een uitverkiezing zich te verzetten met zulke listige middelen, dat niet slechts de goddelijke uitverkiezing van het kind, dat hun zoo dierbaar moest zijn, maar tevens ook zijn geloof en zijn eeuwige zaligheid gevaar lopen. Dit slechte voorbeeld, dat noodzakelijk ten gevolge heeft, dat de hogere kringen slechts zeer weinig jongelingen leveren voor de priesterlijke legerschaar, strekt hun tegenwoordig tot geen geringer verwijt dan in vroeger tijden het misbruik om hun kinderen tegen hun wil of zonder geschiktheid tot de kerkelijke bedieningen te hebben gedwongen. Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 971 Inderdaad, als het waar is dat de moderne gelegenheden tot vermaak, dat de ontelbare verleidingen tot bederf, die met name in de grotere steden zich voor de jeugd opeenstapelen, dat op vele plaatsen de onderwijsinrichtingen een der hoofdoorzaken zijn, dat in de huizen der voornamen en rijkeren aan de roepstem van Christus in 't algemeen geen gehoor wordt verleend: het valt toch ook niet te ontkennen, dat dit verschijnsel toont, hoezeer in zulke huizen de fijne zin van het Katholiek geloof is afgestompt. Immers indien de Christelijke echtgenoten alles beoordeelden volgens de leer van het geloof, zou er dan wel een heerlijker waardigheid, en een uitstekender ambt zijn, dat zij voor hun kinderen kunnen verlangen, dan het ambt en de waardigheid, die, zoals Wij uiteengezet hebben, den eerbied van mensen en engelen verdient ? Een lange en droevige ondervinding bewijst de waarheid, dat onberaden ouders, die door een zeker verraad (vindt dit woord niet te hard) hun kind van het volgen der goddelijke uitverkiezing hadden afgebracht, zowel voor hun kinderen als voor zich zelf vele tranen hebben vergoten. En mogen hun tranen niet zóó laat gestort zijn, dat zij gedurende heel de eeuwigheid worden geschreid!

Document

Naam: AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 20 december 1935
Copyrights: © 1936, Firma J.M.W. Waanders, Zwolle
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam