• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het recht op mededeling van de waarheid is niet onvoorwaardelijk. Iedereen moet zijn leven in overeenstemming brengen met het evangelisch gebod van de broederlijke liefde. Dit betekent dat men in concrete situaties zal moeten nagaan af het verantwoord is de waarheid mee te delen aan degene die er om vraagt.
Naastenliefde en respect voor de waarheid zullen het antwoord moeten bepalen dat men zal geven op elke vraag om informatie of communicatie. Het welzijn en de veiligheid van de naaste, de eerbied voor zijn privé-leven en het algemeen welzijn zijn afdoende redenen om datgene te verzwijgen, wat niet bekend hoeft te zijn of om zich van een voorzichtige taal te bedienen. De plicht om opspraak te vermijden, gebiedt vaak strikte geheimhouding. Niemand kan verplicht worden de waarheid mee te delen aan wie er geen recht op heeft. Vgl. Sir. 27, 16 Vgl. Spr. 25, 9-10
Het biechtgeheim is heilig en mag onder geen enkele voorwaarde geschonden worden. "Het biechtgeheim is onschendbaar; daarom is het de biechtvader ten strengste verboden met woorden of op welke andere wijze en om welke reden ook over de boeteling maar iets bekend te maken". Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 983. §1
Het beroepsgeheim - bijvoorbeeld van politici, militairen, geneesheren of rechtsgeleerden - of vertrouwelijke mededelingen, die gedaan zijn ander het zegel van geheimhouding, moeten geëerbiedigd worden. Dit geldt niet in uitzonderlijke gevallen, wanneer het bewaren van het geheim zeer zware schade zou berokkenen aan hem die het meedeelt, aan hem aan wie het wordt toevertrouwd of aan een derde persoon; het moet dan gaan om schade die alleen vermeden kan worden door het bekendmaken van de waarheid. Zelfs al is privé-informatie niet onder het zegel van geheimhouding meegedeeld, dan nog mag de informatie die nadeel aan een ander zou berokkenen, niet bekend gemaakt worden zonder een ernstige en geproportioneerde reden.
Iedereen moet een juiste terughoudendheid in acht nemen tegenover het privé-leven van de medemens. De verantwoordelijken voor de communicatiemiddelen moeten de juiste middenweg zoeken tussen de vereisten van het algemeen welzijn en de eerbied voor de persoonlijke rechten. Informatie over het privé-leven van personen die in het politieke of publieke leven werkzaam zijn, is te veroordelen, voorzover men inbreuk pleegt op hun privacy en hun vrijheid.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam