• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Internationaal gezien is de ongelijkheid in economische bronnen en middelen zo groot, dat er van een echte "kloof" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 14
tussen de volkeren gesproken kan worden. Aan de ene kant zijn er de naties die de middelen tot economische groei bezitten en ze ook ontwikkelen, en anderzijds zijn er de volkeren, die hun schuldenlast almaar zien groeien.
Uiteenlopende oorzaken van godsdienstige, politieke, economische en financiële aard verlenen tegenwoordig "aan het sociale probleem een wereldwijde dimensie". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 9
Solidariteit is noodzakelijk tussen de volkeren die op politiek gebied reeds van elkaar afhankelijk zijn. Deze solidariteit is nog meer nodig, wanneer het erop aankomt de "noodlottige mechanismen" uit te schakelen, die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van minder ontwikkelde landen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 17.45
In plaats van financiële systemen die tot misbruiken aanleiding geven - zelfs tot afpersing Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 35 -, onrechtvaardige handelsbetrekkingen tussen de naties en een wapenwedloop, moet er een gemeenschappelijke inzet tot stand komen met de bedoeling alle bronnen aan te wenden voor de morele, culturele en economische ontwikkeling, "door de prioriteiten en waardenschalen te herzien". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 28
De rijke landen hebben een zware morele verantwoordelijkheid ten opzichte van die landen die niet bij machte zijn zich op eigen kracht de middelen voor hun ontwikkeling te verschaffen, of die door tragische historische gebeurtenissen daartoe verhinderd waren. Het is een plicht van solidariteit en naastenliefde; het is ook een plicht van rechtvaardigheid, als de welvaart van de rijke landen voortkomt uit hulpmiddelen die niet eerlijk werden betaald.
Rechtstreekse hulpverlening vormt een gepast antwoord op dringende en buitengewone noodtoestanden, die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld natuurrampen, epidemieën enz. Maar dit volstaat niet om de zware schade te herstellen, die het resultaat is van armoede, en evenmin om op een blijvende manier te voorzien in de behoeften. Men moet ook hervormingen doorvoeren in de internationale, economische en financiële instellingen, opdat die beter de rechtvaardige betrekkingen met de minder ontwikkelde landen bevorderen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 16
Men moet de inzet steunen van de arme landen die werken aan hun ontwikkeling en hun bevrijding. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 26 Deze leer vraagt heel bijzonder om toepassing op het vlak van de landbouw. De boeren vormen, vooral in de derde wereld, de grootste groep van armen.
Elke alomvattende ontwikkeling van de menselijke samenleving veronderstelt het bevorderen van de zin voor God en van de kennis van zichzelf. Een dergelijke ontwikkeling vermeerdert de stoffelijke goederen en stelt deze ook ten dienste van de persoon en haar vrijheid. Ze vermindert de ellende en de economische uitbuiting. Ze doet de eerbied voor de culturele identiteit en de openheid voor de transcendentie groeien. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 32
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 51
Het is niet de taak van de herders van de Kerk om rechtstreeks in te grijpen in het politieke bestel en in de organisatie van het maatschappelijk leven. Dit is een onderdeel van de roeping van de gelovige leken die uit eigen initiatief optreden, samen met hun medeburgers. De sociale actie kan een veelheid van concrete wegen omvatten. Steeds moet ze echter het algemeen welzijn bevorderen en in overeenstemming zijn met de evangelische boodschap en de leer van de Kerk. Het is de taak van de gelovige leken "de tijdelijke zaken met christelijke ijver te bezielen en zich op te stellen als mensen die vrede en rechtvaardigheid willen bewerken". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 47
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 42

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam