• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"God bevordert in alles het heil van die Hem liefhebben, (...) want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde heeft Hij verheerlijkt (Rom. 8,28-30).

"Voor iedereen is het duidelijk dat alle gelovigen, tot welke stand of staat zij ook behoren, tot de volheid van het christelijk leven en de volmaaktheid van de liefde geroepen zijn". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 40 Allen zijn tot heiligheid geroepen: "Weest volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is" (Mt. 5, 48).
Met het oog op deze volmaaktheid dienen de gelovigen de krachten die ze naar de maat van de gave van Christus hebben ontvangen, te gebruiken om in alles de wil van de Vader te volbrengen en zich van ganser harte toe te wijden aan de verheerlijking van God en de dienst van de naaste. Zo bloeit de heiligheid van Gods Volk open in overvloedige vruchten, zoals glansrijk wordt duidelijk gemaakt in de geschiedenis van de kerk door het leven van zovele heiligen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 40

De geestelijke vooruitgang streeft naar een steeds inniger vereniging met Christus. Die vereniging wordt "mystiek" genoemd, omdat ze deel heeft aan het mysterie van Christus door de sacramenten - "de heilige mysteries" - en, in Hem, aan het mysterie van de Heilige Drie-eenheid. God roept ons allen tot die innige eenheid met Hem, zelfs indien bijzondere genaden of buitengewone tekens van dit mystieke leven maar aan enkelen worden toevertrouwd, om zo de vrij geschonken gave aan allen te openbaren.

De weg van de volmaaktheid gaat via het Kruis. Er is geen heiligheid zonder onthechting en zonder geestelijke strijd. Vgl. 2 Tim. 4 Geestelijke vooruitgang houdt ascese in en versterving. Zij voeren trapsgewijs naar een leven in de vrede en in de vreugde van de zaligsprekingen:

Wie klimt houdt nooit op van begin naar begin te gaan; men houdt nooit op te beginnen. Wie klimt houdt nooit op te verlangen naar wat hij al kent. H. Gregorius van Nyssa, Preek bij het Hooglied, In Canticum homilia. 8

De kinderen van onze moeder de heilige Kerk hopen terecht op de genade van de volharding ten einde toe en de beloning door God, hun Vader, voor de goede werken die ze hebben volbracht met zijn genade in gemeenschap met Jezus. Vgl. Concilie van Trente, 6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 56. DS 1576 Levend volgens dezelfde leefregel delen alle gelovigen in de "gelukzalige hoop" van hen die door de goddelijke barmhartigheid verzameld worden in "de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, die van God uit de hemel neerdaalt, gekleed als een bruid die zich Voor haar man heeft getooid" (Openb. 21, 2).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam