• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

God, onze Schepper en Verlosser, heeft Israël gekozen tot zijn volk en heeft het zijn wet geopenbaard. Zo werd de komst van Christus voorbereid. De wet van Mozes verwoordt verschillende waarheden die voor de rede van nature toegankelijk zijn. Deze waarheden worden verklaard en krijgen gezag krachtens het verbond van het heil.

De oude wet is de eerste vorm van de geopenbaarde wet. De morele voorschriften ervan zijn samengevat in de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
. De voorschriften van de decaloog (= tien woorden/geboden) leggen het fundament voor de roeping van de mens, gemaakt naar het beeld van God; ze verbieden wat ingaat tegen de liefde voor God en de naaste, en ze schrijven voor wat wezenlijk is. De Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
is een licht dat het geweten van elke mens aangereikt krijgt om hem de oproep en de wegen van God duidelijk te maken en om hem bescherming te bieden tegen het kwaad:

God heeft op de tafelen van de wet neergeschreven, wat de mensen niet lazen in hun hart. H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 57,1

Volgens de christelijke traditie is de heilige, Vgl. Rom. 7, 12 geestelijke Vgl. Rom. 7, 14 en goede Vgl. Rom. 7, 16 wet nog onvolmaakt. Als een pedagoog Vgl. Gal. 3, 24 toont ze wat men moet doen, maar ze geeft uit zichzelf niet de kracht, de genade van de Geest, om het uit te voeren. Vanwege de zonde die ze niet kan wegnemen, blijft het een wet van slavernij. Volgens de heilige Paulus heeft ze vooral tot taak de zonde aan te klagen en zichtbaar te maken ; de zonde die voor hem is: "wet van begeerlijkheid" Vgl. Rom. 7 in het hart van de mens. Toch blijft de wet de eerste stap op de weg naar het Koninkrijk. Ze bereidt het uitverkoren volk en elke Christen voor op de bekering tot en het geloof in God als Verlosser. Ze geeft een onderricht dat altijd blijft bestaan als Woord van God.

De oude wet is een voorbereiding op het Evangelie. "De wet is profetie en pedagogie van de dingen die nog komen". H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 4,15,1 Ze profeteert en voorzegt het werk van de bevrijding uit de zonde, die tot voltooiing zal komen met Christus; ze schenkt aan het Nieuwe Testament de beelden, de "typen", de symbolen om het leven volgens de Geest uit te drukken. De wet wordt tenslotte vervolledigd door het onderricht van de boeken der wijsheid en de profeten, die haar richten op het Nieuwe Verbond en het rijk der hemelen.

In de tijd van het oude verbond waren er mensen die de liefde en de genade van de heilige Geest bezaten en die streefden naar de geestelijke en eeuwige beloften, waardoor ze verbonden waren met de nieuwe wet. Daarentegen zijn er in het nieuwe verbond vleselijke mensen, die nog verwijderd zijn van de volmaaktheid van de nieuwe wet: om ze op te wekken tot deugdzame daden waren er de vrees voor de straf en bepaalde tijdelijke beloften nodig, zelfs tijdens het Nieuwe Verbond. Hoe dan ook: als de oude wet al de liefde voorschreef, ze verleende niet de heilige Geest door wie "de liefde in ons hart is uitgestort" (Rom. 5, 5). H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II,107,1, ad 2.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam