• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Wat onze geest, ik bedoel onze ziel, is voor onze ledematen, dat is de heilige Geest voor de ledematen van Christus, voor het lichaam van Christus dat de Kerk is. H. Augustinus, Sermones. 267,4, vert. uit Lat. "Het moet aan deze Geest van Christus als aan een verborgen beginsel toegeschreven worden dat alle delen van het lichaam zowel met elkaar als met hun verheven hoofd verbonden zijn, aangezien Hij helemaal in het hoofd en helemaal in het lichaam is, helemaal in ieder van zijn ledematen." H. Paus Paulus VI, Homilie, Tot de gelovigen van New York in het Yankee-stadion (4 okt 1965), 56. vert. uit Lat. De heilige Geest maakt van de Kerk "de tempel van de levende God" (2 Kor. 6, 16). Vgl. 1 Kor. 3, 16-17 Vgl. Ef. 2, 21
Immers, aan de Kerk is de gave van God geschonken (...). In haar is de gemeenschap met Christus, d.w.z. de heilige Geest, onderpand van onvergankelijkheid, bevestiging van ons geloof en ladder om naar God op te stijgen (...). Immers, waar de kerk is, daar is ook Gods Geest; en waar Gods Geest is, daar is de kerk en alle genade. H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 3,24,1, vert. uit org.
De heilige Geest is "de oorsprong van iedere vitale en werkelijk heilzame werking in alle delen van het lichaam". H. Paus Paulus VI, Homilie, Tot de gelovigen van New York in het Yankee-stadion (4 okt 1965), 56. vert. uit Lat. Hij bewerkt op velerlei manieren de opbouw van geheel het lichaam in de liefde Vgl. Ef. 4, 16 door Gods Woord, "dat de kracht bezit op te bouwen" (Hand. 20, 32), door het Doopsel waardoor de Geest het lichaam van Christus vorm geeft; Vgl. 1 Kor. 12, 13 door de Sacramenten die wasdom en genezing schenken aan de ledematen van Christus; door "de aan de apostelen geschonken genade, die onder zijn gaven de voornaamste is, 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7. vert. uit Lat. door de deugden die doen handelen volgens het goede, tenslotte door de vele bijzondere genaden ("charismata" genoemd), waardoor Hij de gelovigen "geschikt en bereid maakt" om allerlei werken en taken op zich te nemen voor de vernieuwing en de verdere uitbouw van de Kerk. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12. vert. uit Lat. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 3
De charismata
Of charismata nu uitzonderlijk of eenvoudig en bescheiden zijn, het zijn genadegaven van de heilige Geest die, direct of indirect, een kerkelijk nut hebben, omdat zij bestemd zijn voor de opbouw van de Kerk, tot welzijn van de mensen en voor de noden van de wereld.
De charismata dienen in dank aanvaard te worden door degene die ze ontvangt, maar ook door alle leden van de Kerk. Ze vormen immers een wonderbaarlijke rijkdom van genade voor de apostolische vitaliteit en de heiligheid van heel het lichaam van Christus, mits het echter wel gaven betreft die werkelijk van de heilige Geest afkomstig zijn en mits deze dan gebruikt worden op een manier die volledig overeenkomt met de authentieke ingevingen van diezelfde Geest, d.w.z. overeenkomstig de liefde, de ware maatstaf van de charismata. Vgl. 1 Kor. 13
In deze zin blijkt de onderscheiding der charismata altijd noodzakelijk. Geen enkel charisma ontslaat van de verplichting zich te richten naar de herders van de Kerk en hen te gehoorzamen. "Zij hebben in het bijzonder de taak de Geest niet uit te blussen, maar alles te onderzoeken en het goede te behouden", 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12. vert. uit Lat. opdat alle charismata in hun verscheidenheid en hun complementariteit samen bijdragen tot het "welzijn van allen" (1 Kor. 12, 7). Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 30 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 24

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 19 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam