• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verdeeldheid onder de religieuze autoriteiten ten opzichte van Jezus
Onder de religieuze overheden van Jeruzalem was de persoon van Jezus steeds weer de oorzaak van meningsverschillen Vgl. Joh. 7, 50 . De farizeeër Nikodemus Vgl. Joh. 19, 38-39 en de in aanzien staande Jozef van Arimatea bijvoorbeeld, waren in het geheim leerling van Jezus en zij niet alleen Vgl. Joh. 9, 16-17 Vgl. Joh. 10, 19-21 . Johannes kan trouwens zeggen dat - zelfs kort voor het lijden - "velen van de aanzienlijken in Hem geloofden", ook al was dat op zeer onvolmaakte wijze (Joh. 12, 42). Dat is geenszins verwonderlijk, als men er rekening mee houdt dat daags na Pinksteren "een groot aantal priesters zich gewonnen gaf aan het geloof" (Hand. 6, 7) en dat "sommigen, afkomstig uit de partij der Farizeeën, gelovig waren geworden" (Hand. 15, 5), zodat de heilige Jakobus tot de heilige Paulus kan zeggen: "Gij ziet, broeders, hoe geweldig groot het getal is van de Joden die gelovig zijn geworden en allen zijn ijveraars voor de Wet" (Hand. 21, 20).
De religieuze autoriteiten van Jeruzalem hebben niet één lijn gevolgd in hun houding ten opzichte van Jezus Vgl. Joh. 9, 16 Vgl. Joh. 10, 19 . De Farizeeën hebben hen die Hem zouden volgen, met verbanning uit de synagoge gedreigd Vgl. Joh. 9, 22 . Hun die vreesden dat "allen in Hem geloven en dat de Romeinen zullen komen en met de heilige plaats ook ons volk zullen wegvagen" (Joh. 11, 48), stelde de hogepriester Kajafas in profetische bewoordingen voor: "Het is beter voor u dat er één mens voor het volk sterft dan dat het hele volk ten onder gaat" (Joh. 11, 50). Zodra het sanhedrin verklaard heeft dat Jezus als godslasteraar "de doodstraf verdient" Vgl. Mt. 26, 66 , levert het, omdat het de bevoegdheid om de doodstraf te voltrekken verloren had Vgl. Joh. 18, 31 , Jezus uit aan de Romeinen op beschuldiging van politieke opstand Vgl. Lc. 23, 2 : dit laatste zal Hem nu op één lijn stellen met Barabbas, die van "oproer" (Lc. 23, 19) beschuldigd was. Het zijn ook dreigingen van politieke aard die de hogepriesters tegen Pilatus gebruiken om Jezus ter dood te veroordelen Vgl. Joh. 19, 12.15.21 .
De joden zijn niet collectief verantwoordelijk voor de dood van Jezus

Rekening houdend met de complexiteit van het historisch proces van Jezus, zoals het in de evangelieverhalen naar voren komt en wat ook het aandeel moge geweest zijn van de persoonlijke zonde van de acteurs in het proces (Judas, het Sanhedrin, Pilatus) - God alleen kent dit - kan men niet alle Joden van Jeruzalem voor het proces verantwoordelijk stellen, ondanks de kreten van een gemanipuleerde menigte Vgl. Mc. 15, 11 en de algemene verwijten die besloten liggen in de herhaalde oproep tot bekering na Pinksteren. Vgl. Hand. 2, 23.36 Vgl. Hand. 3, 13-14 Vgl. Hand. 4, 10 Vgl. Hand. 5, 30 Vgl. Hand. 7, 52 Vgl. Hand. 10, 39 Vgl. Hand. 13, 27-28 Vgl. 1 Tess. 2, 14-15 Jezus, die op het kruis woorden van vergeving heeft gesproken, Vgl. Lc. 23, 34 en Petrus, die zijn meester ook hierin volgde, hebben de joden van Jeruzalem en zelfs hun leiders op grond van hun "onwetendheid" Vgl. Hand. 3, 17 verontschuldigd. Met nog minder recht kan men de verantwoordelijkheid tot alle andere joden, in ruimte en tijd, uitbreiden louter gebaseerd op de kreet van het volk "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen" (Mt. 27, 25), Dit is immers enkel een bekrachtigingsformule. Vgl. Hand. 5, 28 Vgl. Hand. 18, 6

De Kerk heeft dan ook op het Tweede Vaticaans Concilie verklaard: "Wat tijdens zijn lijden bedreven werd, kan noch alle toen levende joden zonder onderscheid, noch de joden van onze tijd worden aangerekend (...). De joden mogen niet als door God verworpen, noch als vervloekt worden voorgesteld, alsof dat uit de heilige Schrift zou volgen." 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 4. vert. uit Lat.
Alle zondaars zijn verantwoordelijk voor het lijden van Christus

De Kerk heeft in de officiële verkondiging van haar geloof en in het getuigenis van haar heiligen nooit vergeten dat de zondaars zelf "de veroorzakers en de uitvoerders waren van alle straffen die de goddelijke Verlosser moest verduren". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,5,11, vert. uit Lat. Vgl. Heb. 12, 3 Rekening houdend met het feit dat onze zonden Christus zelf raken, Vgl. Mt. 25, 45 Vgl. Hand. 9, 4-5 aarzelt de Kerk niet de Christenen het meest verantwoordelijk te stellen voor het ter dood brengen van Jezus, een verantwoordelijkheid die zij maar al te vaak alleen op de Joden afgeschoven hebben.

Voor deze schuld moeten al diegenen verantwoordelijk gesteld worden die telkens opnieuw tot in zonden vervallen; want aangezien Christus de Heer wegens onze zonden de dood aan het kruis heeft ondergaan, "kruisigen zij die zich wentelen in hun schandelijke praktijken en misdaden, "door hun zonde de Zoon van God opnieuw in hun hart, voor zover Hij in hen is, en geven zij Hem aan bespotting prijs" (Heb. 6, 6). In dit geval kan men onze misdaad zelfs zien als een misdaad die erger is dan die van de joden. "Want als zij", zoals de apostel getuigt, "de Heer der heerlijkheid gekend zouden hebben, zouden zij Hem niet gekruisigd hebben" (1 Kor. 2, 8). Wij, daarentegen, zeggen Hem te kennen en toch verloochenen wij Hem in onze daden en slaan zo in zekere zin onze moorddadige hand aan Hem. Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,5,11, vert. uit Lat.

En het zijn niet de duivels die Hem hebben gekruisigd; gij zijt het die samen met hen Hem gekruisigd hebt en nog kruisigt door vreugde te vinden in zonden en ondeugden. H. Franciscus van Assisi, Admonitio. Admon. 5,3, vert. uit It.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam